På Busholmen motas byggstrul redan i grind

Busholmen
16.8.2011

I det nya bostadsområdet på Busholmen som nu börjat byggas avvärjer man med hjälp av bygglogistik redan på förhand sådana av byggandet orsakade olägenheter som t.ex. damm, buller, trafikstockningar och allmän oreda. M.a.o. motar man byggstrul redan i grind.

”Byggarbetsplatserna bör vara i prydligt skick, staketen vederbörliga, trafikarrangemangen fungerande, lastbilar får inte täppa till passagerna, parkerade fordon bör vara placerade på ett koordinerat sätt, tomma områden skall hållas propra så att det inte dyker upp diverse högar och bilskrot eller annat skräp. Det skapas alltså redan nu ramar för en normal stadsstruktur trots att själva byggandet först nyss har kommit igång”, säger projektchef Pekka Mukkala på Helsingfors stads byggnadskontor.

Hans roll på Busholmen koncentrerar sig uttryckligen på att reda upp områdets bygglogistik. Målet med det här projektet inom ramen för bygget av det nya bostadsområdet – ett tidigare hamnområde – är att komma ifrån den gamla modellen där byggföretaget först kommer och reser sina staket kring tomten och helt sonika börjar sköta bara sina egna angelägenheter: bygger huset färdigt och försvinner sedan iväg med sina grejor.

”Det nya sättet är att sköta all bygglogistik koordinerat så att man kan eliminera de olägenheter som byggande ofrånkomligt alltid förorsakar – i initialskedet här för invånarna i Gräsvikens bostadsområde intill och senare, i takt med att bygget avancerar, också för Busholmens första egna nya invånare som småningom flyttar in, redogör Mukkala.

Dammet hålls i styr

I våras hann det redan komma en del klagomål från invånarna på Gräsvikens sida över diverse dammproblem från Busholmen. ”Vi hade emellertid redan hunnit börja åtgärda olägenheten genom att bl.a. maskinellt borsta bort dammet t.o.m. från tomma tomter och genom att bespruta dem med vatten. Nu stiger det inte längre upp något damm där”, försäkrar Mukkala.

Däremot har det inte kommit några klagomål från allmänheten över buller förorsakat av byggandet – förutom beträffande dån från lastbilar som kört över den nyöppnade Crusellbron. Men det har inte ens varit meningen att krosstenstransporterna från Västmetrons tunnelbrytningar i närheten, som det här uteslutande har varit fråga om, överhuvudtaget skall använda bron, och nu har det sänts ut noggrannare anvisningar också om detta.

Mukkala anser att det avgörande beträffande byggarbetsplatsernas prydlighet och allmänna reda är i vilken utsträckning staden övervakar vederbörande område effektivt, hur man reagerar på brister som upptäcks och vilka sanktioner man tyr sig till.

”Busholmens bygglogistik besörjs av logistikoperatören Ahma insinöörit Oy som sköter den praktiska övervakningen, bl.a. fotograferar byggarbetsplatserna. Två gånger per månad uppgörs en kontrollrapport som tillsänds samtliga delaktiga aktörer. Som sanktioner används redan i hyreskontrakten inkluderade böter eller förhandsborgen från byggföretagen. Om t.ex. ett staket inte är som det skall och byggfirman inte rättar till det trots uppmaning, kan vi låta någon annan utföra korrigeringen, och räkningen går sedan till den part som brutit mot bestämmelsen”, beskriver Mukkala sanktioneringsprocessen.

På Busholmen startar i år eller genast i början av år 2012 över 20 nya byggen utöver de 6-7 som redan pågår.

Text: Thomas Micklin
Foto: Roy Koto