Arbetet med en busstunnel under Centralparken sätter i gång - Information om Joker 2 i Svedängen 29.11

Hongasmossa
22.11.2011

Trafiken på den nya tvärgående stomlinjen i kollektivtrafiken, Joker 2, inleds hösten 2014. En förutsättning för Joker 2-linjen är att en tunnel för busstrafik byggs under Centralparken från Svedängen till Kungseken. Schaktningen i närheten av friluftsstugan i Svedängen och i Kungseken inleds i början av år 2012. Byggarbetena på den 1,2 kilometer långa tunneln pågår fram till hösten 2014.

HST och byggnadskontoret ordnar tisdagen 29.11.2011 kl. 18–20 en invånarafton i Svedängens friluftsstuga. Under kvällen presenteras Joker 2-linjen, tunnelprojektet i Svedängen, de ändringar i gatustrukturen som måste göras för linjen samt byggandet i området Kungseken. Allmänheten har möjlighet att på plats ställa frågor till sakkunniga från byggnadskontoret, Helsingforsregionens trafik samt ekonomi- och planeringscentralen.

Kvällens program
18.00 Kaffeservering, kartor till påseende
18.15 Välkomstord
18.20 Presentation av Joker 2
18.30 Redogörelse för de viktigaste byggprojekten
18.40 Översikt av planen för Svedängstunneln
19.00 Diskussion
19.50 Sammanfattning och avslutning

Joker 2-linjen, som är cirka 25 lång, går från Nordsjö till Myrbacka, via stationen i Malm, Svedängen och Kungseken. Den nya busslinjen förkortar restiderna i den tvärgående trafiken. Den förbättrar också kollektivtrafikförbindelserna till friluftsområdet i Svedängen och hela Centralparken.