Konkurrenspräglad dialog om Fiskehamnen gav seger i stadsdirektörens tävling Årets prestation

Fiskehamnen
29.11.2011

Den konkurrenspräglade dialogen som användes i byggtävlingen om Fiskehamnens centrum har utsetts till vinnare i stadsdirektörens tävling Årets prestation. Projektet är gemensamt för ekonomi- och planeringscentralen, fastighetskontoret, stadsplaneringskontoret, byggnadskontoret, hälsovårdscentralen, socialverket och HST.

Fiskehamnens centrum bildar en helhet som till sin omfattning motsvarar cirka två Kampens centrum och hör till de största pågående projekten i sitt slag i Europa.

Tävlingsjuryn lovordar effektiviteten i tilvägagångsätten och processerna

Juryn motiverar sitt val på följande sätt: I den nu prisbelönade konkurrenspräglade dialogen betonas effektiviteten i tillvägagångsätten och processerna. Den unika förhandlingsprocessen som utvecklades för genomförande av projektet och som grundar sig på samverkan mellan olika förvaltningar, och organisationsstrukturen där sex grupper förde samtidiga förhandlingar gjorde det möjligt att genomföra förhandlingarna på ett effektivt och lyckat sätt.

Juryn anser att den utvecklade modellen bidrog till att såväl kvaliteten på anbuden som kostnadseffektiviteten blev bättre. Den valda modellen möjliggjorde utmärkt beaktandet av båda parternas intressen. Eftersom det var möjligt att även uppskatta risker på förhand, var det möjligt att redan i avtalet beakta dem bättre och på så sätt så mycket som möjligt även förebygga dem.

Projektchef Hannu Asikainen på ekonomi- och planeringscentralen upskattar att förhandlingsprocessen som skapades för genomförandet av projektet förkortade den använda totaltiden med minst ett till två år jämfört med en vanlig, separat konkurrensutsättning och förhandlingar. ”Dessutom möjliggjorde förfarandet en optimering av riskerna i projektet, varför det inte var nödvändigt att inkludera onödigt stora riskavsättningar i anbudspriset”, fortsätter Asikainen.

Ordföranden för juryn, stadens personaldirektör Hannu Tulensalo konstaterar att den tillämpade förhandlingsmodellen fungerar som vägvisare för genomförande av stora projekt och samarbete över förvaltningsgränserna.

Mer information om projektet:
projektchef Hannu Asikainen, ekonomi- och planeringscentralen, tfn 09 310 79787

Mer information om tävlingen:
personaldirektör Hannu Tulensalo, personalcentralen, tfn 09 310 37959
arbetsmarknadsexpert Annukka Rautopuro, personalcentralen, tfn 09 310 64995

Bakgrundsinformation

Den skapade processen förkortade förhandlingarna och minimerade riskerna

I byggtävlingen om Fiskehamnens centrum fungerade den konkurrenspräglade dialogen så att de anbudssökande som anmält sig till byggtävlingen lade fram idéplaner, varefter stadsstyrelsen valde ut tre anbudssökande för att delta i de konkurrenspräglade dialogerna.

I ett vanligt upphandlingsförfarande är det inte möjligt att diskutera olika alternativ och projekteringslösningar mellan de olika parterna, medan det valda förfaringssättet tillät förhandlingar om planlösningarna och projekteringsavtalet.

För att säkra att förhandlingarna genomförs effektivt, delades förhandlingarna upp enligt ämnesområde i sex grupper. Experter från olika förvaltningar deltog i samtliga grupper och dessutom hade projektet en koordinationsgrupp inom staden som behandlade förhandlingarnas avancemang i de olika grupperna och löste frågor som visat sig problematiska.

Vid de samtidiga, åtta månader långa förhandlingarnas slut infodrades anbud av varje anbudssökande om hur Fiskehamnens centrum ska förverkligas. Stadsfullmäktige valde SRV Yhtiöt Abp som projekterare för Fiskehamnens centrum.

Fiskehamnens centrum

Fiskehamnens centrum blir färdigt kring metrostationen före år 2021. Centrumet förverkligas av SRV, som bygger det kommersiella centrumet och sex bostadstorn, ett hotelltorn och ett kontorstorn i samband med det.

SRV bygger i centrumet även stadsägda offentliga lokaler och strukturer som hör till kommunaltekniken. Helsingfors stad hyr i centrumet lokaler för en social- och hälsostation. Byggandet av centrumet, som bildar hjärtat i Fiskehamnens bostads- och arbetsplatsområde, präglas av ett helgjutet samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn.

Mer information: http://sv.uuttahelsinkia.fi/fiskehamnen/fiskehamnens-centrum

Bakgrundsinformation om stadsdirektörens tävling Årets prestation

Stadsdirektörens tävling Årets prestation arrangerades nu för fjärde gången bland stadens arbetsgemenskaper. Tävlingen hade 24 deltagare från sammanlagt 9 olika förvaltningar eller affärsverk. Temana i ansökningarna varierade från processerna inom hälsovården till utvecklande av boende och stadsstruktur.

Stadsdirektören Jussi Pajunen vill med tävlingen Årets prestation uppmuntra personalen att betrakta sin arbetsmiljö och sina tillvägagångssätt ur nya perspektiv. Kriterierna för årets pris var bland annat förbättrad effektivitet i tillvägagångsätten, samhällelig effektivitet, betydande ekonomiska kostnadsbesparingar och betydligt förbättrad kvalitet inom serviceproduktionen.

Juryn bestod av stadens personaldirektör, ordföranden för juryn Hannu Tulensalo, finansdirektör Tapio Korhonen, näringsdirektör Marja-Leena Rinkineva, verkställande direktören för Oiva Akatemia Mirja Heiskari, verkställande direktör Jarmo Eskelinen från Forum Virium Helsinki, utvecklingsdirektör Kaija Majoinen och experten Tuula Jäppinen från Kommunförbundet samt arbetsmarknadsexperten, sekreteraren för juryn Annukka Rautopuro från personalcentralen.

Tidigare års vinnare:
2010 Rörelseavtalet – stöd för vardagsrörelse i hemvården
2009 Servicekartan, www.hel.fi/palvelukartta
2008 Netari.fi – den virtuella ungdomsgården