Östersundoms solenergilösningar dryftas i workshops under hösten

Östersundom
28.9.2012

Östersundomkliniken, som genomförs i september och oktober, dryftar utgående från expertpresentationer målsättningarna, utmaningarna och möjligheterna då det gäller att förverkliga ett nytt bostadsområde som bygger på förnybar energi. I Östersundom eftersträvar man en energieffektiv byggnation som utnyttjar solelektricitet och -värme samt annan förnybar energi.

Kliniken utgör en del av forskningsprogrammet Cleantech och ERA17 i offentliga innovativa investeringar, som ansluter sig till Östersundoms utvecklande. Med i programmet är Helsingfors stad, Helsingfors Energi, Lahti Science and Business Park Ltd och en rad företag inom energibranschen.

Chefen för Östersundoms områdesbyggprojekt Ari Karjalainen på utvecklingsavdelningen vid Helsingfors stads ekonomi- och planeringscentral deltar i  den av RAKLI ledda Östersundomkliniken och berättar, att Helsingfors vision är att i Östersundom skapa ”en så ekoeffektiv nordlig stad som möjligt”.

”Den här visionen börjar vi förverkliga i samarbete med företagen och användarinvånarna med målsättningen att skapa ett helt ekosystem som sporrar till resurseffektivitet. Nyckeltanken är principen ’mer med mindre’, där man i centrum ställer möjligheterna att utnyttja sol- och andra förnybara energikällor på ett användarvänligt sätt”, drar Karjalainen upp som linje.

Som exempel på visionerade energiprojekt i Östersundom nämner Karjalainen ett hybridkraftverk som bygger på utnyttjande av förnybar energi, som man tänkt eventuellt placera i en energikorridor som planerats intill Borgåleden. Hybridkraftverket skulle producera både el och värme till nätet.

Ett annat praktiskt exempel ansluter sig till tanken att bygga ett bostadsområde som baserar sig på användning av sol- och markvärme. Man skulle här utnyttja byggnadselement som är försedda med solvärmeinsamlare.

Energilösningarna beaktas redan i planläggningsskedet

I Östersundom planeras ett bostadsområde i trädgårdsstadsstil för flera tiotal tusen invånare. Som bäst pågår generalplaneringsskedet. Till detaljplaneringsskedet avancerar man under början av år 2013.

En av målsättningarna med Östersundomkliniken är att säkerställa att man inte i planläggningen på förhand utesluter energiproduktionsalternativ som är viktiga med tanke på framtiden. Genom områdesreserveringar i planen kan man facilitera bland annat just energilösningar av olika slag.

I Östersundomklinikens arbete deltar representanter för byggherrar, fastighetsutvecklare, byggfirmor, energibolag och företag som har specialiserat sig på solenergi samt företrädare för Helsingfors stad och miljöministeriet. Kliniken fungerar i form av tre workshops.

Ämnesrubriker för klinikens workshops är bland annat stadsplanering, energi och energiförsörjning, affärsverksamhet, företag samt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (F&U&I). Den för dessa delområden sammanlänkande synvinkeln är accentuerat utnyttjande av solenergi i planeringen och genomförandet av det nya bostadsområdet i Östersundom.

Arbetet i Östersundomkliniken når sin kulmen i och med det resultatseminarium som arrangeras den 23 oktober. Seminariet är öppet för proffs inom branschen samt för intressentgrupper knutna till Östersundomprojektet.

Text: Thomas Micklin
Foto: Pirjo Mailammi