Utvidgningen av Zachrisbackens skolcentrum öppnar dörrarna för användning av förnybar energi

Östersundom
25.1.2013

Utvidgningen av Zachrisbackens skolcentrum i Östersundom, som ska stå klar sommaren 2014, för med sig också användning av förnybar energi i skolans uppvärmning.

Det praktiska genomförandet av skolans utvidgningsprojekt under ledning av HSB-Byggherre och Lokalcentralen vid stadens fastighetskontor kör igång våren 2013. I samband med projektet genomför Helsingfors Energi i skolcentret ett uppvärmningssystem som utnyttjar förnybara energikällor.

I sluttningen intill skolcentret byggs solvärmeuppsamlare med en sammanlagd areal på 100–400 kvadratmeter. Ytterligare borrar man omkring hundra hål för jordvärmebrunnar under centrets sandplaner. Den värme som skolcentret behöver produceras i framtiden upp till 80–100 procent med förnybar energi.

Pilotprojekt för förnybar energi i Östersundom

I Zachrisbacken är det också frågan om ett pilotprojekt genom vilket Helsingfors Energi testar nya slag av lösningar med förnybar energi, bland annat solenergi, jordvärme, biobränslen och magasinering av värme. Bygget av skolcentrets energisystem är samtidigt det första steget i ett mera omfattande experiment med produktion och användning av förnybar energi i Östersundom.

För närvarande producerar Helsingfors Energi värmen till Zachrisbackens skolcentrum i ett värmeverk beläget intill skolbyggnaden. Värmeverket fungerar med lätt brännolja, men det är också möjligt att använda bioolja där.

”Zachrisbackens värmeverk, en värmeackumulator, solvärmeuppsamlare och jordvärmepumpar bildar till sammans ett hybridsystem för uppvärmningen”, definierar utvecklingschefen Jouni Kivirinne vid Helsingfors Energi. Enligt honom är det alltså meningen att utnyttja också det nuvarande värmeverket i den nya helhetslösningen.

Det nya uppvärmningssystemet utnyttjas även i undervisningen vid Zachrisbackens skolcentrum. Man har arrangerat workshops som höjer energimedvetenheten hos eleverna, och lärarna är med och planerar hur systemet och dess förbrukningsdata kan göras synliga i skolan på ett meningsfullt sätt som stöder inlärningen.

”Helsingfors Energi har arrangerat bland annat workshops för skoleleverna och dagisbarnen där man strävade till att förena skolans vardag och energiproduktionen på ett så ledigt och intressant sätt som möjligt”, relaterar Jouni Kivirinne. Dessa workshops utgjorde ett led i elevsamarbetsprojektet ”Energiakaveri – Energikompis” mellan Helsingfors Energi och Zachrisbackens skolcentrum.

Utrymmen för sammanlagt 550 elever

”Bruttoökningen av de nya skolutrymmena i Zachrisbackens utvidgningsprojekt kommer att uppgå till cirka 2 400 kvadratmeter. Därtill ändrar man om också en del av de nuvarande utrymmena motsvarande ytterligare 870 kvadratmeter så att de bättre lämpar sig för den utvidgade skolans undervisningsbehov”, konstaterar projektarkitekten Anneli Nurmi vid fastighetskontorets Lokalcentral.

Efter utvidgningen kan sex grundundervisningsgrupper för också den finskspråkiga grundskolans 7:e – 9:e årskurser fungera i skolbyggnaden.

”Det kommer att finnas skolutrymmen för sammanlagt ungefär 550 elevers behov. Nu har skolorna sammanlagt cirka 350 elever. Daghemmet har 126 platser. Många utrymmen, till exempel kök, matsal, idrottssal, specialklassrum och utrymmen för elevvård är gemensamma för husets olika brukare”, berättar ledande arkitekten Kaisa Nuikkinen på stadens utbildningsverk.

Vid Zachrisbackens skolcentrum fungerar en finsk- och en svenskspråkig lågstadieskola, en finskspråkig högstadieskola samt ett finsk- och svenskspråkigt daghem. Även den finskspråkiga församlingen Mikaelin seurakunta innehar hyresutrymmen i skolcentret. Också för församlingens behov byggs det nya utrymmen i tillbyggnaden eftersom församlingens nuvarande utrymmen ändras om till skolutrymmen i samband med utvidgningsarbetena.

Text: Thomas Micklin
Foto: Pertti Nisonen