Vision om Östersundom som föregångare för grön energi

Östersundom
28.2.2013

Östersundomkliniken genomfördes i enlighet med det inom bostads-, lokal- och byggbranschen verksamma förbundet RAKLI:s klinikförfarande, som går ut på att olika synpunkter blir bedömda på ett sätt som ökar samtliga deltagande parters kunskap. Deltagare var bland andra representanter för Helsingfors stad, Helsingfors Energi, Lahti Science and Business Park Ltd samt olika företag inom energibranschen.

Kliniken producerade koncept, synpunkter och idéer om hur solenergi kunde utnyttjas som stöd för planläggningen och planeringen av Östersundom, och den kompletterade därtill resultaten från den tidigare genomförda kliniken Regionala energilösningar, särskilt beträffande solelektricitet. Dessutom producerade kliniken allmänna och till energilösningarna i Östersundom anknytande beskrivningar och rekommendationer.

Planeringsprinciperna för en stadsstruktur som utnyttjar solenergi behandlades i kliniken utgående från invånarnas, näringslivets, den offentliga servicens, markanvändningens, byggnadsbeståndets, trafikens, mobilitetens och kommunteknikens synvinklar.

Flaggskepp för inhemskt solenergikunnande

I en långsiktsvision sågs Östersundom som ett område och ett aktörskluster som utnyttjar framtidens nyaste tekniska lösningar och servicekoncept, och som därmed kunde fungera som ett flaggskepp för inhemskt solenergikunnande.

Målet för områdesbyggprojektet i Östersundom är att kunna möjliggöra ny företagsverksamhet och innovationer. Området har en potential för att kunna utvecklas till en föregångare för klimatförenliga urbana lösningar i hela det nordliga Europas område. Detta kan uppnås genom att man skapar en föregångarmarknad som utnyttjar till buds stående klimatförenliga energilösningar. Området lämpar sig väl för att där utveckla en företagspark som utnyttjar förnybar energi. Det finns utrymme för såväl produktion som för forskning och utvecklande.

”Berömligt många idéer”

”Östersundom profilerar sig som ett prov- och testområde för utnyttjande av solelektricitet och även annan direkt solenergi. Man strävar till att mångsidigt utreda sätten att producera, magasinera och använda solenergi. Solelektricitet och -värme utreds både i decentraliserad och i centraliserad form. Det var stadens målsättning att kliniken skulle producera nya konkreta utrednings- och byggobjekt. I denna uppgift fungerade kliniken bra. Det framkom berömligt många idéer. Av dessa kommer vi framöver att ta till vara dem som bäst passar ihop med projekten i Östersundom och helheten”, konstaterar chefen för Östersundoms områdesbyggprojekt Ari Karjalainen vid Helsingfors stads ekonomi- och planeringscentral samt projektchefen Matti Visanti vid stadens byggnadskontor i sitt gemensamma utlåtande i rapporten.

Bl.a. dessa visioner framkastas i resultatrapporten från den Östersundomklinik som arbetade hösten 2012. Rapporten publicerades i januari 2013:

• Östersundom planeras till en stadsdel för grön energi som går i spetsen för hållbar utveckling.
• I stadsdelens byggnader utnyttjas huvudsakligen förnybar energi.
• Östersundoms projektområde granskas i enlighet med principen om nettonollenergi, d.v.s. man producerar motsvarande mängd förnybar energi som behövs i områdets byggnader.
• Östersundom skulle bli energisjälvförsörjande så långt som möjligt.

Text: Thomas Micklin

Östersundomklinikens resultatrapport i sin helhet (på finska) via denna länk