Stensböle får en planskild

Vik & Stensböle
1.8.2014
Kuva: Suomen Ilmakuva Oy

Arbetena på en ny planskild korsning i Stensböle fortsätter i augusti 2014 med att träd fälls. Korsningen byggs på Ring I, vid Stensbölevägen. De som är ute och motionerar nära byggarbetsplatsen uppmanas att vara försiktiga.  

Broar och ramper byggs härnäst

Den planskilda korsningen på Ring I med sina ramper, broar och bullerskärmar ingår i andra byggetappen, som inleds nu. Väster om Stensbölevägen byggs det dessutom en grön bro för gång- och cykeltrafik över Ring I. Entreprenaden omfattar också en hel del byggande som gäller gator, kommunaltekniska anläggningar och stråk för gång- och cykeltrafik.

En bullerskärm redan klar

I första byggetappen, som inleddes hösten 2013, ingick en bullerskärm norr om Ring I som skydd för det nya bostadsområdet, likaså gatu- och vägarbeten i närheten.

Samarbete mellan byggnadskontoret och statliga Trafikverket

Stadens byggnadskontor har tillsammans med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland utarbetat byggplaner för en planskild korsning på den plats i Stensböle där det nu finns en gatukorsning. Korsningen byggs i samarbete med statliga Trafikverket. Byggnadskontoret svarar för byggarbetena i den entreprenad som nu inleds. Arbetena tar ungefär två år.