Centrumbiblioteksprojektet är i beslutsfasen – magasinens anda, friheten att göra flyttas till biblioteket

Centrum
12.9.2014

Projektplanen för Helsingfors centrumbibliotek är nu klar och beslutsfattandet inleds. Projektplanen behandlas i kultur- och biblioteksnämnden den 16 september och sedan i fastighetsnämnden under hösten. Efter behandlingen i nämnderna förs ärendet vidare till stadsstyrelsen och nästa år till stadsfullmäktige.

”Planeringen av centrumbiblioteket har krävt mycket arbete redan i cirka ett år. Jag är nöjd med att projektplaneringen framskridit enligt planerna både i fråga om innehållet och kostnaderna. Det viktiga projektet kräver också tid för beslutsfattandet och för det har vi reserverat sex månader. Då skulle byggandet kunna inledas hösten 2015”, konstaterar biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen som är ordförande för projektets styrgrupp.

”Centrumbiblioteket och de möjligheter biblioteket ger att lära sig, skapa och delta blir på sätt och vis en jämlik utmanare till riksdagen. När bibliotekets användare står på den över 1 000 kvadratmeter stora balkongen har de riksdagen rakt framför sig, eftersom balkongen är i jämnhöjd med riksdagshusets trappa. Centrumbiblioteket blir också scenen för människornas frihet att verka. Samtidigt blir det en kraftfull ståndpunkt för alla bibliotek”, fortsätter Viljanen.

Centrumbiblioteket har utsetts till ett projekt för 100-årsjubileet av Finlands självständighet. Staten har bundit sig till att finansiera projektet med ett betydande belopp om 30 000 000 euro.

I projektplanen presenteras bland annat tidsplanen för centrumbibliotekets uppförande, byggnadens storlek och kostnaderna för den samt den eftersträvade kvalitetsnivån.

Efter fjolårets arkitekturtävling, som vanns av ALA Arkkitehdit, har planeringsteamet arbetat intensivt och planerna har finslipats.

Ett arkitektoniskt konststycke och ett grönt ekohus

Centrumbibliotekets konstruktionslösning som ansetts vara svår har utvecklats i takt med projektplanen. Centrumbiblioteket blir ett ekologiskt hus med ett litet kolavtryck. Kolavtrycket från byggmaterialen motsvarar målet som sattes upp i arkitekturtävlingen och målet för energiförbrukningen har stramats åt ytterligare. Byggnadens unika arkitektoniska gestalt med sitt molnliknande tak och varma träfasad fulländar Medborgartorgets östra kant på ett ypperligt sätt.

Fastighetskontorets lokalcentral har bjudit in aktörer inom träbranschen till en dialog om de tekniska lösningarna för träfasaden.

Ett rum öppet för alla

Centrumbiblioteket blir invånarnas gemensamma vardagsrum, ett icke-kommersiellt, offentligt rum som är öppet för alla och ett ställe för digital information och mångsidigt skapande. Biblioteket fortsätter planeringen av centrumbibliotekets tjänster och funktioner tillsammans med stadsborna. I höst startar verksamheten i utvecklingskollektivet Centrumbibliotekets vänner. Biblioteksfolket bjuder på så sätt in stadsborna till att lösa mer specificerade planeringsfrågor kring centrumbiblioteket med sig.

Ett nytt element i bibliotekets verksamhet är också en tjänst (som testats inom ramen för projektet Kokeilupiste) där stadsborna kan bekanta sig med nya innovationer och produktifieringar av dessa samt ge upphovsmännen respons på dem.

Ytterligare information

Projektplanen publiceras den 12 september 2014 kl. 12.00 på föredragningslistan för kultur- och biblioteksnämnden på adressen www.hel.fi/hki/kulke/fi/P__t_ksenteko (föredragningslistor och protokoll).

Videofilm:
www.keskustakirjasto.fi