Jussi Pajunen om budgeten 2015: Helsingfors investerar i nya bostadsområden

Uutta Helsinkiä
8.10.2014
Helsingfors stads budgetförslag för 2015 offentliggjordes onsdagen 8.10.2014 på ett informationsmöte i Empiresalen. Stadsdirektör Jussi Pajunen presenterade sitt budgetförslag. Foto: Pertti Nisonen.

”Budgetförslaget ger helsingforsarna basservice på den nuvarande nivån. Kommunalskatten höjs inte. Med investeringar säkerställs bygget av nya bostadsområden och en fungerande kollektivtrafik”, säger stadsdirektör Jussi Pajunen om sitt förslag till budget för år 2015.

Stadsdirektörens förslag till budget för år 2015 är utarbetat på de villkor som fullmäktiges strategiprogram ställer.

Den största utmaningen för staden är den allmänna förändringen i den finansiella omvärlden och det osäkra ekonomiska läget. Helhetsbilden för stadens ekonomi påverkas avsevärt av att Helsingfors Energi och Helsingfors Hamn bolagiseras vid ingången av år 2015.

Helsingfors skattesats bevaras vid 18,5 procent. Enligt budgetförslaget ökar Helsingfors lånestock med 280 miljoner euro netto år 2015. I denna siffra ingår affärsverket HST.

Folkmängden beräknas öka både i år och nästa år med 9 000 personer. Vid utgången av år 2103 hade Helsingfors 612 664 invånare.  

Knapp ökning i skatteintäkterna

År 2015 beräknas stadens skatteintäkter bli totalt 3 013,5 miljoner euro. Skatteintäkterna och statsandelarna beräknas öka med 2,2 procent.

Enligt prognosen inbringar kommunalskatterna 2 486 miljoner euro, dvs. 52 procent av inkomsterna, samfundsskatten 308 miljoner euro, dvs. 6 procent av inkomsterna, och fastighetsskatten 219 miljoner euro, dvs. 5 procent av inkomsterna. Statsandelarna till Helsingfors beräknas uppgå till 244 miljoner euro, dvs. 5 procent av inkomsterna.

Det årliga målet för försäljning av fast egendom är 100 miljoner euro. Därtill kommer målet för försäljning av byggnader och aktier på 35 miljoner euro. 

Gränserna för utgiftstillväxten är överenskomna för fullmäktigeperioden

Stadens omkostnader uppgår i budgetförslaget till sammanlagt 4 686,9 miljoner euro. Ökningen i omkostnaderna motsvarar produktivitetsmålet i strategiprogrammet.

Av stadens utgifter används 47 procent, dvs. 2 188,0 miljoner euro, för social- och hälsovårdsverkets tjänster, specialiserad sjukvård och utkomststöd. Utbildningsverkets andel av utgifterna är 14 procent, dvs. 666 miljoner euro. Barnomsorgsverkets andel är 8 procent, dvs. 380 miljoner euro, och omfattar den finska barndagvården, förskoleundervisningen och morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever.

Byggnads- och miljöväsendet ansvarar för den allt tätare stadsstrukturen, den offentliga miljön och underhållet av den byggda staden med 617,1 miljoner euro, dvs. 13 procent av omkostnaderna. Stadsplanerings- och fastighetsväsendets andel av omkostnaderna är 7 procent, dvs. 326,2 miljoner euro. 

Det tioåriga investeringsprogrammets andra år

I budgetförslaget har årsnivån för investeringsprogrammet på tio år satts vid 447 miljoner euro i enlighet med strategiprogrammet. Investeringarna stiger till 611,2 miljoner euro då affärsverkens investeringar räknas med. HST:s investeringar ökar till 161,1 miljoner.

De största investeringsprojekten 2015–2017 är gator, parker och grundberedning i Fiskehamnen, Böle, Västra hamnen och Kronbergsstranden. Till de stora investeringsobjekten hör också renoveringen av  Stadin ammattiopistos lokaler i Kasberget och på Industrigatan. Staden är beredd att stå för en andel på 50 procent av bygget av centrumbiblioteket.

För husbyggnadsinvesteringar har det år 2015 reserverats sammanlagt 181 miljoner euro. Av beloppet har drygt 36 miljoner euro reserverats för ny- och tillbyggnadsprojekt och drygt 145 miljoner euro för reparationsprojekt.

 

Tillägsinformation

Budgetförslaget
Sammandrag av budgetförslaget
Karta: omfattande byggprojekt 2015