Östersundomkommittén: Planförslaget för Östersundom till beslutsfattarna

Östersundom
22.10.2014

Kommunernas gemensamma generalplan ger huvudstadsregionen möjligheten att växa österut. Förtroendevalda i Helsingfors, Sibbo och Vanda behandlar planförslaget i november.

Planförslaget gör det möjligt att bygga bostäder för cirka 70 000 nya invånare fram till 2060. Det kan komma 15 000–30 000 nya arbetsplatser till området.

Planen skapar ett nytt stadsområde i en havsnära miljö och svarar i synnerhet upp mot efterfrågan på småhusbostäder och förmånliga familjebostäder. Den totala våningsytan för planen har uppskattats till cirka 6 700 000 våningskvadratmeter.

– Genomförandet av generalplanen har många betydande positiva effekter i synnerhet på region- och samhällsstrukturen, bostadsutbudet i huvudstadsregionen, sysselsättningen och näringslivets möjligheter. Byggpotentialen i öster är betydelsefull för hela regionen, säger Mikko Aho, chef för Helsingfors stadsplaneringskontor.

En effektiv kollektivtrafik grundar sig på att metron byggs ut i öster. Metron kopplar tillväxtområden i Helsingfors, Vanda och Sibbo till en del av den kollektiva spårtrafiken. I planen görs reserveringar även för byggande av snabbspårvägar.

Att bygga ut Östersundom till en stad innebär en stor ändring för området jämfört med nuläget och påverkar områdets natur och landskap samt förhållandena för de nuvarande invånarna.

Vid utarbetandet av planförslaget har betydande naturvärden och målen för samhällsstrukturen sammanjämkats. Byggandet har minskats avsevärt och områden har reserverats för rekreation och naturskydd. Enligt förslaget utgörs över en tredjedel av det över 37 kvadratkilometer stora området av grönområden. I Naturabedömningen överskrids emellertid tröskeln för betydande skada för tre arter – järpe, nattskärra och kornknarr.

– Om byggområdena minskades ytterligare, skulle generalplanen inte längre motsvara det utkastalternativ som godkänts som grund för planen eller målen som ställts för projektet. Därför ville vi lägga fram förslaget till beslutsfattarna, säger Ilkka Laine, chef för Östersundomprojektet.

Genomförandet av Östersundomområdet motsvarar byggandet av en medelstor finsk stad. Byggandet tar flera årtionden och generalplanen måste vara flexibel efter behov som man möter i framtiden.

Östersundomkommittén beslutar om framläggning av planen i december

Östersundomkommittén skickar planförslaget till kommunernas förtroendeorgan för behandling i sitt möte den 27 oktober 2014. Om alla kommuner förordar förslaget för sitt eget område, lägger kommittén planförslaget fram och ber myndigheter och intressentgrupper om deras utlåtanden. I samband med framläggningen ordnas diskussionsmöten och det är möjligt att lämna in en anmärkning om förslaget. Målet är att Östersundomkommittén godkänner generalplanen som förordas av fullmäktige i slutet av 2015. Material för planen: http://yhteinenostersundom.fi/sv/ (på svenska)