Preliminär genomförbarhetsstudie om tunnelförbindelsen mellan Helsingfors och Tallinn förespråkar fortsatt planering av järnvägstunnel under havet

Uutta Helsinkiä
11.2.2015

I den preliminära genomförbarhetsstudien förespråkas en noggrannare utredning av byggandet och trafikeringen av tunneln. Av den preliminära genomförbarhetsstudien framgår att den mest genomförbara lösningen är en järnvägstunnel som kopplas till knutpunkterna för de befintliga kollektivtrafiksystemen i båda länderna.

En så kort resetid som möjligt mellan städernas centrum fastställdes som den mest centrala
faktorn för tunnelns lönsamhet. Byggandet av Rail Baltica, och i och med den en snabb spårförbindelse till Europa, är också en förutsättning för projektet.

Kartläggning av kostnader och tekniska lösningar

Målsättningen för den preliminära genomförbarhetsstudien om tunnelförbindelsen mellan Helsingfors och Tallinn var att reda ut, huruvida det är tekniskt möjligt att bygga en fast förbindelse, och att producera en uppskattning om det lönsammaste sättet att förverkliga förbindelsen mellan Helsingfors och Tallinn tekniskt som en del av trafiksystemet. I arbetet ingick också en preliminär kartläggning av kostnaderna och nyttorna av byggandet för båda länderna och en utredning om huruvida det är befogat att fortsätta med planeringen av tunnelprojektet.

Den preliminära genomförbarhetsstudien producerades av Helsingfors stad, Tallinn
stad och Harju län i Estland med EU:s finansieringsstöd under hösten 2014.

En fast förbindelse mellan Helsingfors och Tallinn (fixed link) skapar en grund för tillväxtvisionen för Finland och Baltikum. Projektet har betydande positiva verkningar för Finlands och Estlands konkurrenskraft och attraktivitet. Den färdiga
tunnelförbindelsen skapar en ny dimension för utvecklingen både inom person- och godstrafiken och för en ökning av konkurrenskraften inom hela verkningsområdet. Dessutom försnabbas transportmöjligheterna till Östeuropa och Medelhavsområdet.

I den preliminära genomförbarhetsstudien är målet att tunnelförbindelsen är färdig efter år 2030. Om den fasta förbindelsen förverkligas är det fråga om ett projekt av global betydelse.

Offentligt stöd behövs för byggandet av tunneln

De beräknade kostnaderna för tunneln och trafikarrangemangen som den kräver uppgår till 9–13 miljarder euro. En samhällsekonomisk granskning ger vid handen att inkomsterna som tunneln genererar i den operativa fasen täcker kostnaderna för trafikeringen och underhållet och en del av investeringskostnaderna. Andelen offentligt finansieringsstöd (staterna och EU) som behövs för byggandet är cirka 40– 50 procent. EU-finansieringen för projektet Fehmarnbelt Fixed Link som byggs i Danmark är cirka 40 procent av projektets verkställighetskostnader.

Tunnelprojektet och Rail Baltica stöder tvillingstaden Helsingfors-Tallinn

Den planerade spårförbindelsen Rail Baltica från Tallinn genom de baltiska länderna till Warszawa i Polen och genomförandet av tunnelprojektet stöder både utvecklingen av tvillingstadsområdet Helsingfors-Tallinn och bildningen av ett omfattande pendlingsområde. Resetiden från Helsingfors till Tallinn förkortas enligt
visionen till en halv timme, som motsvarar den nuvarande resetiden från Hyvinge och Träskända till Helsingfors. Då Rail Baltica förverkligas tar det mindre än två timmar att åka från Tallinn till Riga.

Trafikförbindelsen som skapas från Finland och Estland till övriga Europa förväntas att i det långa loppet även intensifiera tillväxten inom fartygstrafiken, båden inom passagerar- och godstrafiken.

Den fortsatta planeringen förutsätter organisationsbildning

I den preliminära genomförbarhetsstudien samlades erfarenheter från andra genomförda tunnelprojekt och deras organisationsmodeller. Särskilt utifrån erfarenheterna från projektet Fehmarnbelt Fixed Link skapades förslaget om att bilda en finsk-estnisk projektorganisation för den fortsatta planeringen av projektet
Helsingfors-Tallinn. Den följande planeringsfasen och utarbetandet av utredningar förutsätter en aktiv intressegruppsverksamhet, projektkommunikation och ansökande av eventuell extern finansiering, varvid det rekommenderade alternativet är ett samarbetsprojekt med behövliga person- och finansieringsresurser.

Den preliminära genomförbarhetsstudien utarbetades i samverkan

Både Estlands och Finlands trafikmyndigheter stödde utarbetandet av utredningen. Utredningen togs fram i samverkan mellan Swecos kontor i Finland, Estland och Sverige och Kohateam Oy och Finantsakadeemia OÜ.