Detaljplanen för projektet Tripla i Mellersta Böle vann laga kraft

Böle
5.3.2015

Stadsfullmäktige godkände detaljplanen för Böle centrumkvarter i januari. Detaljplanens besvärstid gick ut måndagen den 2 mars och eftersom inga besvärsskrifter lämnades in vinner detaljplanen laga kraft fredagen den 6 mars.

Då detaljplanen vunnit laga kraft fortsätter projektet Tripla enligt planerna. Bygglov för projektets första fas, parkeringsanläggningen, söks i juni och det är meningen att byggandet av Tripla kommer i gång under slutet av året då investeraren eller investerarna för projektet har bestämts. Byggarbetena i området har redan kommit i gång vad beträffar infrastrukturarbeten som genomförs som entreprenader, såsom den nya bron i Böle.

Projektet Tripla som byggs i Mellersta Böle är en mångsidig helhet på tre kvarter, där det byggs bland annat ett köpcentrum, kontorslokaler, ett hotell och bostäder. Projektets värde är totalt cirka en miljard euro och det realiseras i etapper under cirka 10 år. YIT köper byggrätten som planläggs för området efter hand i takt med att byggandet fortskrider. I planerings- och förhandlingsfasen av det stora och långvariga projektet har det beaktats att tidtabellerna för byggandet vid behov kan justeras om marknadssituationen så kräver.

Läs mer:

Stadsfullmäktiges protokoll 14.1.2015 §19
Webbplatsen Nytt i Helsingfors
Böle