Helsingfors satsar på naturenlig dagvattenhantering i Norra Böle

Böle
25.3.2015
Foto: Kajsa Rosqvist

Helsingfors bygger en naturenlig dagvattenlösning i Månsasparken i Norra Böle under våren 2015. Dagvattenlösningen kommer att rena bland annat tungmetaller och näringsämnen ur dagvattnet som härstammar från Landtrafikcentralen och Krämertsskogvägen innan vattnet når Hagabäcken, där det bl.a. finns lax- och sikbestånd.

Arbetet börjar i mars med att fälla träd på ett ca 850 kvadratmeter stort område för att ge plats åt en biofiltreringsbassäng som är en del av dagvattenlösningen. Trädfällningen utförs inom mars månad för att undvika att störa fåglarnas häckning.

”Det här är Helsingfors första naturenliga dagvattenhanteringslösning i närheten av centrum. Det är även första gången som Helsingfors använder biofiltrering för rening av dagvatten” säger Kajsa Rosqvist från Helsingfors miljöcentral.

Dagvattnet leds under Krämertsskogvägen och vidare genom ett nytt rör till en stenbelagd sedimenteringsbassäng som ligger på norra sidan om gångvägen. Därefter leds dagvattnet till biofiltreringsbassängen där vattnet renas. Skadliga ämnen upptas i olika filtreringslager som består av grus och sandlager samt ängsvegetation och våtmarksväxter.

Dagvatten är regn- och smältvatten som samlas på ogenomträngliga ytor. Från t.ex. tak och vägar samlar dagvatten upp rikligt av tungmetaller och andra skadliga ämnen. På grund av ökad nederbörd till följd av klimatförändringen och tätbebyggd stadsstruktur orsakar dagvattnen även översvämningar speciellt i områden där vattnet leds i slutna rörsystem. Genom naturenlig dagvattenhantering i öppna system kan man rena och fördröja dagvattenströmningen miljövänligt och effektivt samt göra stadsmiljöer grönare.

Målsättningen för det EU LIFE+-finansierade CITYWATER-projektet är att skydda lokala vattendrag och Östersjön. Att planera och förverkliga naturliga dagvattenhanteringslösningar är en av åtgärderna som genomförs inom projektet.

CITYWATER-projektet fungerar inom ramen för Östersjöutmaningen som koordineras av Helsingfors och Åbo. Östersjöutmaningen är ett internationellt nätverk för aktörer som jobbar med vattenskydd inom Östersjöns avrinningsområde. I Helsingfors har de olika förvaltningsenheterna ett tätt samarbete kring Östersjöfrågor.