Små förändringar i vattnets kvalitet inom Östra och Norra Helsingfors område

Nordsjö
4.6.2015

Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)  effektiviserar Gammelstadens vattenreningsverks vattenreningsprocess och ökar produktionskapaciteten under åren 2015 och 2016. Dessa åtgärder förbättrar vattenförsörjningens driftsäkerhet i enlighet med HRM:s strategi. Därför gör vi tillfälliga förändringar i produktionsprocessen under tiden 8.–18.6.

Små förändringar sker i totalmängden organiskt kol (TOC) i hushållsvattnet som distribueras till Östra och Norra Helsingfors område. TOC-halten stiger till nivån 2,2 mg/l, då det nu är cirka 1,8 mg/l. 

Den lindriga ökningen av organiskt material förväntas inte orsaka påtagliga förnimbara förändringar i vattnets kvalitet. Det producerade vattnets kvalitet uppfyller också under förändringarna hushållsvattenförordningens (461/2000) kvalitetskrav och -rekommendationer.

Hushållsvattnets kvalitet återgår till det normala inom en vecka efter det att förändringarna upp.

Läs mer:

Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)

Varifrån kommer ditt dricksvatten?

Dricksvattnet och vattenkvalitet