En ny svensk grundskola planeras på Busholmen

Busholmen
29.1.2016

Ett nytt förslag gällande nätet av daghem och skolor i södra området har blivit klart. Utbildningsnämndens svenska sektion diskuterar förslaget den 4 februari.

Orsaken till att nätet behöver ses över är att antalet barn i Helsingfors ökar under de kommande åren. Avsikten är också att utnyttja skollokalerna mer effektivt och att utveckla nya lärmiljöer.

I planerna ingår att öppna möjligheterna för samarbete kring en nordisk eller finsk-svensk skolmodell. Den skolbyggnad som nu byggs på Busholmen representerar alldeles nya tankegångar när det gäller lärmiljöer och pedagogik. I byggnaden planeras en finsk och en svensk grundskola.

– Genom det här förslaget skapar vi utomordentliga möjligheter till kreativa och interaktiva lärmiljöer, säger linjedirektör Niclas Grönholm. Det ger södra området en renodlad enhetlig grundskola och unika nya pedagogiska möjligheter i Busholmsskolan.

Förslaget i sammanfattning

  • Grundskolan Norsen och Kronohagens lågstadieskola slås samman till en enhetlig grundskola med förskola och årskurserna 1–9 och verksamhet i nuvarande skolhus. Årskurs 6, eventuellt också årskurs 5, från Kronohagens lågstadieskola flyttar till huset vid Unionsgatan.
  • En ny skola med förskola och årskurserna 1–6 (ca 200 platser) inrättas på Busholmen. Skolan verkar i samma byggnad som den finska grundskolan Jätkäsaaren peruskoulu.
  • Minervaskolan kvarstår som självständig skola med förskola och årskurserna 1–6. Skolhuset renoveras och byggs om för att också rymma småbarnspedagogik.
  • Drumsö lågstadieskola kvarstår som självständig skola med förskola och årskurserna 1–6. Skolhuset kommer att genomgå en renovering.
  • Cygnaeus lågstadieskolas fastighet överlåts för annat bruk. Skolans verksamhet flyttar till de andra skolorna i området.
  • Brändö lågstadieskola kvarstår som självständig skola med förskola och årskurserna 1–6, men skolan och dess upptagningsområde överförs till östra området.

I södra området skulle alltså finnas fyra skolor och tanken är att dessa skolor omfattas av ett gemensamt elevupptagningsområde.
Avsikten är att de föreslagna förändringarna genomförs när Busholmsskolan beräknas bli klar år 2019.

Efter diskussionen i svenska sektionen går förslaget ut på remiss till berörda enheter. Ett öppet möte för invånarna i kommunen ordnas i början av mars. Sektionen tar ställning till ärendet den 14 april.

När det är fråga om att grunda eller dra in en skola eller slå samman skolor är det stadsfullmäktige som fattar beslutet. När besluten om servicenätet är fattade hör det till svenska sektionens befogenheter att besluta om namn, verksamhetsställen och elevupptagningsområden.

Utbildningsnämndens svenska sektions sammanträde 4.2.2016, föredragningslistan