Stadsfullmäktige diskuterade beredningen av budgeten för 2017

Uutta Helsinkiä
18.2.2016

Stadsfullmäktige förde en remissdebatt om beredningen av budgeten för 2017 och beslutade om sammanslagningen av Vesalan ala-asteen koulu och Vesalan yläasteen koulu.

En remissdebatt i enlighet med den etablerade planeringspraxisen inom staden ger stadens tjänstemän riktlinjer för hur budgeten för följande år ska beredas.

Stadens ekonomiska ställning har väsentligt ändrats från 2014 till följd av att Helsingfors Energi och Helsingfors Hamn bolagiserades. Dessutom har stadens lånestock redan fördubblats jämfört med år 2008. Målet för stadsfullmäktiges strategiprogram 2013–2016 är att bromsa skuldsättningsutvecklingen så att investeringar i allt högre grad finansieras genom inkomstfinansiering och inkomster från försäljning av fast egendom.

En stram ekonomi krävs också i planeringen för de kommande åren för att det ekonomiska målet ska nås. Omkostnaderna ska hållas på låg nivå åren 2016–2018 för att investeringsramen och kollektivtrafikinvesteringarna ska kunna finansieras utan orimlig fortsatt skuldsättning.

Förslaget till budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017–2019 kommer upp till behandling i stadsfullmäktige i november 2016. Anvisningarna för hur budgeten och ekonomiplanen ska utarbetar behandlas i stadsstyrelsen i mars 2016.

Barnen i Ärvings får en enhetlig studieväg

Stadsfullmäktige beslutade slå samman Vesalan ala-asteen koulu och Vesalan yläasteen koulu i östra Helsingfors till en enhetlig grundskola räknat från 1.8.2017. En enhetlig grundskola möjliggör en enhetlig studieväg från årskurs 1 till årskurs 9 utan någon övergångsfas mellan årskurserna 6 och 7.

Den sammanlagda kapaciteten vid Vesalan ala-asteen koulu och Vesalan yläasteen koulu är 1 058 elevplatser. Antalet elever uppgår i nuläget till ca 850, dvs. skolorna i området är inte kalkylmässigt fullsatta. Antalet elever väntas inte öka under de närmaste åren. Det bor cirka 1 200 barn i Ärvings, och enligt befolkningsprognosen kommer antalet barn i grundskoleåldern inte att förändras under de kommande tio åren.

Läs mer:

Stadsfullmäktiges föredragninslista och beslutsmeddelanden (på finska) 17.2.

Omröstningskartor och annan information om fullmäktiges sammanträde finns i anslutning till videoinspelningen på Helsingforskanalen.