År 2015 inleddes byggande av 6000 bostäder i Helsingfors

Uutta Helsinkiä
11.3.2016

År 2015 färdigställdes sammanlagt 4 059 bostäder i Helsingfors, varav 8 procent i gamla affärs- eller liknande lokaler genom ändring av bruksändamål. Antalet färdigställda bostäder motsvarar genomsnittsnivån på 2010-talet.

Av de bostäder som färdigställts som nybygge eller utvidgning var 56 procent ettor eller tvåor, och alla de färdigställda bostädernas medelstorlek var 65,5 m2. Ägarbostädernas andel av de färdigställda bostäderna var 49 procent, hyresbostädernas 39 procent och bostadsrätternas 12 procent. Mest bostäder färdigställdes i Arabiastranden, Hallonnäs, Fiskehamnen och Busholmen.

Bostadsproduktionen blir fortsättningsvis livligare, och år 2015 inleddes byggandet av inte mindre än ca. 6 000 bostäder såsom nybygge, utvidgning eller ändrat bruksändamål. Dessutom beviljades lov för byggandet av sammanlagt ca. 5 700 bostäder.

Ökning även för lokalerna

Inom byggandet av affärslokaler o.dyl. var året 2015 ett av de livligaste under 2010-talet. Både för beviljade bygglov, påbörjade byggen och färdigställda byggnader var våningsytan större än medeltalet dittills under 2010-talet. Sammanlagt ca. 200 000 kvadratmeter lokaler blev färdiga, varav 69 procent var affärs- eller kontorslokaler.

Publikation:

Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja, Helsingfors stads faktacentrals statistik 2016:10, pdf

Upplysningar:

utredare Eija Rauniomaa, +358 9 310 36302, eija.rauniomaa(a)hel.fi