Helsingfors söker byggherrar för 33 bostadstomter

Uutta Helsinkiä
12.4.2016

Helsingfors stad söker byggherrar för 33 tomter och cirka 1 500 nya bostäder. Ansökningstiden för tomterna börjar fredagen den 8 april 2016. Stadsborna kan komma med idéer till de framtida byggarna av tomterna på nätet.

15 tomter för offentlig ansökan

Stadens offentliga tomtansökan gäller 15 tomter som huvudsakligen är avsedda för byggande av höghus. Tomterna ligger i Fiskehamnen, Mellungsby, Kvarnbäcken, Nordsjö och på Busholmen.

Det finns 1 700–10 500 våningskvadratmeter byggrätt på varje tomt, sammanlagt 61 000 våningskvadratmeter. På tomterna kan byggas totalt cirka 800 bostäder.

På grund av tomternas egenskaper lämpar de sig bäst för professionella byggherrar och byggherrekonsulter. Ansökan är dock offentlig och tomterna kan sökas av alla intresserade som anser sig kunna genomföra ett lämpligt byggprojekt på tomten.

Projekt som siktar på reglerad produktion, såsom byggande av statsunderstödda ARA-hyresbostäder eller Hitas-bostäder, prioriteras.

18 tomter för konsortier i Kronbergsstranden

Utöver tomterna i den offentliga ansökan finns det även två helheter med tio respektive åtta höghustomter tillgängliga i Kronbergsstranden.

På grund av tomternas funktionella egenskaper och stadsbildsmässiga enhetlighet reserveras de som tomthelheter för två olika sökandekonsortier, det vill säga byggherregrupper. Därför riktas ansökan i synnerhet till professionella byggherrar, byggherrekonsulter och konsortier som består av byggfirmor.

Målet är att bilda en enhetlig och fungerade helhet av tomterna i Kronbergsstranden. Avsikten är att de valda sökandekonsortierna ordnar inbjudningstävlingar för arkitekter inom de båda ansökningsområdena inom cirka ett år från reserveringsbeslutet.

Det finns totalt 49 000 våningskvadratmeter byggrätt på tomterna i Kronbergsstranden, vilket innebär att man kan bygga cirka 700 bostäder på dem.

Ansökningstid och -formulär

Ansökningstiden för tomterna som delas ut genom den offentliga ansökan går ut den 23 maj 2016 kl. 15.

Ansökningsformulär och information om tomterna (på finska)

För tomterna i Kronbergsstranden går ansökningstiden ut den 13 juni 2016 kl. 15.

Ansökningsformulär och information / Kronbergsstranden (på finska)

Invånare får säga sin åsikt på nätet

I tjänsten Kerrokantasi kan stadsbor och invånare i de aktuella områdena ge respons på och komma med idéer om byggandet av de framtida bostäderna och deras gårdsområden.Enkäten är öppen på adressen kerrokantasi.hel.fi 8.4–23.5.2016.

Ge respons

Beslut om reservering av tomterna fattas av fastighetsnämnden och stadsstyrelsen på hösten. Tomterna är färdiga att byggas under åren 2017–2020, alltefter område.