SRV har föreslagits till utvecklare av Bunkern på Busholmen

Busholmen
12.4.2016

Avsikten är att bygga en simhall, motionslokaler samt cirka 300 bostäder i Bunkern på Busholmen. Beslut om huruvida projektet genomförs fattas på våren.

Fastighetsnämnden behandlade resultatet av tävlingen om realisering av Bunkern på Busholmen den 7 april och beslutade föreslå för stadsstyrelsen att man som utvecklare och ny ägare av Bunkern ska välja SRV Rakennus Oy som staden skulle sälja Bunkern till. Fastighetsköpets totala värde uppgår till cirka 23 miljoner euro.

Det outbrutna området som säljs omfattar cirka 8 600 m². Byggrätten för Bunkern kommer att omfatta cirka 34 000 våningskvadratmeter varav lite under hälften reserveras för simhallen och övriga motionslokaler. Därutöver ska man enligt SRV Rakennus Oy:s planer riva de tre översta våningarna och ersätta dem med tio nya våningar med cirka 300 bostäder.

Ändringen av detaljplanen som behövs för att tävlingsförslaget ska kunna genomföras har beretts vid sidan om tävlingen och godkändes av stadsplaneringsnämnden den 16 februari.

Praktiska lokaler utan att pruta på arkitekturen

”Idrottsverket har deltagit aktivt i planeringen av lokalerna för att de säkert ska motsvara användarnas önskemål. SRV:s tävlingsförslag uppfyller de funktionella, ekonomiska, tidsmässiga och stadsbildsmässiga målen som satts upp för projekthelheten. Dessutom representerar planen helt unik arkitektur av hög kvalitet. Bunkern omvandlas till en märkesbyggnad som redan väcker också internationell uppmärksamhet”, berättar chefen för utvecklingen av fastigheter Minna Aarnio från byggnadskontoret.

Driftsutgifterna för motionslokalerna i Bunkern beräknas uppgå till cirka 5,5 miljoner euro om året för staden. Av detta belopp skulle hyran och driftskostnaderna utgöra 4 miljoner euro och personalkostnaderna 1,5 miljoner euro. Idrottsverket uppskattar de årliga inkomsterna från inträdesbiljetter till simhallen och motionslokalerna till cirka tre miljoner euro. Fastighetsverket har beräknat att enbart iståndsättningen av Bunkern skulle kosta 35 miljoner euro.

Idrottsnämnden behandlade utkastet till en projektplan för hyreslokalerna i Bunkern den 4 februari och gav ett tillstyrkande utlåtande om utkastet till fastighetskontoret. Om planeringen och detaljplaneändringen framskrider enligt tidsschemat kan man börja bygga lokalerna i Bunkern våren 2017.

Syftet med realiseringstävlingen som inleddes våren 2015 har varit att hitta en ny ägare till Bunkern som i byggnaden ska bygga motionslokaler och en simhall för betjäning av skoleleverna, invånarna samt idrotts- och motionsföreningarna i området. Senast sommaren 2019 ska motionslokalerna vara klara, då grundskolan i området blir färdig. Staden förbinder sig att ingå ett hyresavtal om lokalerna för 25 år.

Härnäst ska projektet behandlas av stadsstyrelsen den 18 april varefter det går vidare till stadsfullmäktige.