Helsingfors är en bra hemort för företag

Centrum
21.2.2017

Staden genomförde under hösten 2016 en omfattande telefonintervjuundersökning för att utreda Helsingforsbaserade företags synpunkter om hur stadens näringspolitik har lyckats och vad företagen önskar sig av den framtida näringspolitiken. I undersökningen samlades dessutom in information om företagens planer, deras intresse att använda stadens tjänster och hur nöjda de är med Helsingfors som lokaliseringsort.

Staden har inte tidigare utrett företagens synpunkter med en lika omfattande undersökning. För undersökningen intervjuades sammanlagt tusen inflytelserika företagspersoner i Helsingfors.

Företagen har ljusa framtidsutsikter

Helsingforsföretagen bedömer den närmaste framtiden som tämligen ljus. Över 40 procent av de intervjuade företagen planerar en utvidgning av sin verksamhet. Tre av fyra företag har för avsikt att rekrytera ny personal inom det följande året. Rekryteringsbehovet är betydande särskilt inom ICT-branschen och i innovativa företag.

Samverkan med staden intresserar mer än väntat

Hela nio av tio av de företag som deltog i undersökningen var intresserade av samarbete med Helsingfors stad. Särskilt önskas forsknings-, utvecklings- och innovationssamarbete som främjar introduktionen av nya produkter och tjänster på marknaden.

Också gemensamma tillställningar, marknadsföringssamarbete och deltagande i utveckling av ärendebehandlingen för företag väcker intresse. Helsingforstillägget, dvs. stadens ekonomiska stöd i rekryteringsskedet, väckte det största intresset i fråga om stadens arbetsgivartjänster.

"I resultaten är företagens stora vilja att samarbeta med staden en särskilt glädjande överraskning. De som svarade uttryckte också tydligt att stadens åtgärder påverkar företagens tillväxt. Det här är bra att komma ihåg med tanke på nästa fullmäktigeperiod", säger näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva.

Ur företagens perspektiv var den omfattande marknaden och kundpotentialen de viktigaste fördelarna med Helsingfors. Även det centrala läget, kombinerat med de goda kommunikationerna och fungerande kollektivtrafiken, fick beröm av företagen. En fördel är dessutom att affärslivet har koncentrerats till Helsingfors, varför kunnig arbetskraft, underleverantörer och samarbetspartner finns nära till hands.

Den tydligaste enskilda orsaken som minskar företagens villighet att rekommendera staden är Helsingfors prisnivå, som resulterar i bland annat högre kostnader för boende, verksamhetslokaler och löner. Andra negativa sidor som nämns är svårigheten att sköta ärenden med staden, rusningarna i trafiken och det stora antalet vägarbeten.

"Företagen kom med tydliga förbättringsönskemål till staden. Kontakterna mellan företagen och staden bör effektiviseras. Vi måste göra det lättare att uträtta ärenden och enklare att sköta tillståndsärenden. Dessutom måste vi fortfarande arbeta för att göra trafiken smidigare. Resultaten av undersökningen stärker också budskapet att de olika sektorerna inom staden måste fungera tätare tillsammans", konstaterar näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva.

Resultaten utnyttjas i beredningen av Helsingfors nya stadsstrategi. Strategin fastställer prioritetsområdena för de fyra följande åren i stadens arbete. Beslutet om strategin fattas av det nya stadsfullmäktige som inleder sitt arbete i juni.

Så här gjordes undersökningen

• Genomförare Taloustutkimus Oy
• Telefonintervjuer i september–oktober 2016
• Besvarades av 1 000 representanter för företag i Helsingfors
• Ett s.k. bedömningssampel från ett register med över 5 000 företag, som har sammanställts enligt fem huvudkriterier: företag i nyckelbranscher, företag i andra viktiga branscher, stora företag, innovativa och snabbt växande företag och stadens samarbetsföretag.