Helsingfors stads bokslut 2016: Ekonomin kommer i balans

Uutta Helsinkiä
16.3.2017

”År 2016 var positivare än prognoserat för Helsingfors stads ekonomi. Stadens verksamhetsbidrag utföll bättre än budgeterat och skatteintäkterna ökade mer än väntat. Härigenom blev stadens årsbidrag 300 miljoner euro bättre än i budgeten”, säger stadsdirektör Jussi Pajunen om Helsingfors stads bokslut för år 2016

Stadens inkomstfinansiering var tillräcklig för att täcka investeringarna tack vare de exceptionellt höga inkomsterna från försäljning av mark. År 2016 var verksamhetens och investeringarnas kassaflöde positivt, ca 160 miljoner euro. Detta gjorde det möjligt för staden att minska lånebeståndet.

Utgifterna hålls i tukt

Stadens totala utgifter underskred budgeten och den jämförbara utgiftsökningen stannade på låg nivå, på bara ca 0,5 procent.

”Att målet att hejda ökningen i driftsutgifterna tas upp i strategin har visat sig vara ett fungerande sätt att styra ökningen av stadens utgifter. Detta har spelat en avgörande roll i att få ekonomin i balans”, konstaterar Pajunen.

Utgifterna utföll till och med något mindre än året innan.

Utgifterna inom social- och hälsovårdstjänsterna ökade relativt litet, med 0,9 procent. Dessutom blev utgiftsökningen relativt liten inom de undervisnings- och utbildningstjänster som staden själv producerar, 1,6 procent.

Beredskap för framtiden

Stadens verksamhet år 2016 präglades av beredningen av stadens nya ledarskapssystem och sektorsorganisation samt beredskapen på social- och hälsovårdsreformen och reformen av landskapsförvaltningen. Stadsfullmäktige godkände ändringarna i ledarskapssystemet i juni 2016 och beslutade om att övergå till en sektorsorganisation räknat från 1.6.2017. Generalplanen som godkändes av stadsfullmäktige i oktober möjliggör tillväxt i Helsingfors.

I augusti 2016 började Startup Maria Oy sin verksamhet. Bolaget syftar till att skapa förutsättningar för ny tillväxtföretagsamhet och stöda tillväxten och internationaliseringen i tillväxtföretagen.

Bostäder byggs flitigt

Bostadsbyggandet år 2016 var livligt i likhet med det föregående året. Antalet bostäder som är under byggnad stannade kring 7 000 bostäder. År 2016 var antalet bostäder som började byggas större än antalet bostäder som blev färdiga.

Stadens investeringar uppgick till 486 miljoner euro när affärsverken inte medräknas. Affärsverkens investeringar uppgick till 177 miljoner euro och de sammanlagda investeringsutgifterna var 663 miljoner euro.

De största grundberedningsområdena var Fiskehamnen (14 miljoner euro), Västra hamnen (22 miljoner euro) och Böle (9 miljoner euro).

Räkenskapsperiodens resultat var 470 miljoner euro. Det jämförbara resultatet var 18,6 miljoner euro år 2015 och 188,5 miljoner euro år 2014. År 2014 räknades Helsingfors Energi med för sista gången före bolagiseringen.

Årsbidraget var 569 miljoner euro. Årsbidraget visar hur mycket resultatfinansiering staden kan använda för investeringar och låneamorteringar. Man kan anta att kommunens inkomstfinansiering är tillräcklig om årsbidraget är lika stort som avskrivningarna. Årsbidraget täckte 169 procent av avskrivningarna. Årsbidraget var 300 miljoner euro större än budgeterat.

Skatteintäkterna uppgick till 3 206 miljoner euro, dvs. de totala skatteintäkterna var 142 miljoner euro högre än budgeterat och 4,5 procent högre än 2015. Inkomsterna från kommunalskatten uppgick till 2 586 miljoner euro (4,2 procent högre än 2015) då skattesatsen var 18,5 procent. Inkomsterna från samfundsskatten uppgick till 397 miljoner euro och ökade alltså med 6,7 procent. Intäkterna från fastighetsskatten uppgick till 222 miljoner euro. Ökningen jämfört med 2015 var 7,6 miljoner euro dvs. 3,5 procent.  

Staden fick 316 miljoner euro i statsandelar.  

Lånen uppgick till 2 157 euro per invånare, medan lånen år 2015 uppgick till 2 518 euro per invånare. Stadens lånebestånd var 1 371 miljoner euro i slutet av 2016. Stadens likviditet i slutet av 2016 var 79 dagar. Till skillnad från föregående år har även koncernsammanslutningarnas tillgångar på stadens koncernkonto beaktats i stadens likviditet. Stadens lånebestånd (lån från penning- och försäkringsinrättningar) minskade med 210 miljoner euro.

Självförsörjningsgraden var 77 procent. Stadens självförsörjningsgrad har varit över 75 procent under de senaste åren medan det genomsnittliga målet inom kommunekonomin är 70 procent.

Stadens balansomslutning var 14 249 miljoner euro. Beloppet ökade med 648 miljoner euro jämfört med året innan.

Helsingfors stadskoncerns årsbidrag var 1 032 miljoner euro, vilket är ca 194 miljoner euro bättre än år 2015. Stadskoncernens likviditet var 59 dagar i slutet av 2016.

Tidsplan

Stadsstyrelsen behandlar bokslutet måndagen 20.3.2017, undertecknar bokslutet och sänder detta till revisorerna. Stadsfullmäktige godkänner bokslutet 21.6.2017. Bokslut 2016 ges ut på svenska till stadsfullmäktiges möte i juni.

Mer information: hel.fi/bokslut