Nytt planförslag för Östersundom för beslutsfattande

Östersundom
19.6.2017

För Östersundom har ett nytt planförslag utarbetats som sammanjämkar stadens tillväxt och naturvärden. I planberedningen har man löst frågor gällande naturskyddet och utvecklat planläggningsekonomin.

Planförslaget har ändrats en hel del jämfört med det förslag som var framlagt för påseende våren 2015. Av de många alternativen för metrons linjedragning och markanvändningen har man bestämt sig för lösningen med den så kallade raka metrolinjedragningen.

Sundberg samt de anslutande Husö och Ribbingö har anvisats som utredningsområden, vars markanvändning kommer att avgöras i ett senare skede med en separat delgeneralplan. Sundbergs metrostation har tagits bort.

Byggandet har effektiviserats i synnerhet nära metrostationerna och längs med huvudgatorna. Uppskattat invånarantal är 80 000–100 000 invånare. Tyngdpunkten i byggandet är antagligen på 2030–2040-talen.

– Andelen höghusdominerat byggande har ökat i synnerhet runt metrostationerna. Fortfarande är cirka hälften av byggvolymen urbant småhusboende, beskriver Ilkka Laine, chef för planeringsenheten för Östersundom.

I Västersundom på gränsen mellan Helsingfors och Vanda har planen ändrats så att grönförbindelsen mellan Svarta backen och Sibbo storskog samt kulturlandskapet som omger Westerkulla gård bildar en stor, enhetlig helhet.

Utifrån Natura-bedömningen medför det nya förslaget inga betydande olägenheter för de naturtyper och fågelarter som utgör grunden för skyddet av Naturaområdet.

Enligt planläggningens ekonomiska beräkningar har planförslaget utvecklats i en gynnsam riktning. De ekonomiska konsekvenserna har även bedömts ur invånarnas, företagens, kommunekonomins och Helsingforsregionens perspektiv.

– I planeringen av Östersundom har man hittat en planlösning som tillgodoser regionens tillväxtbehov och inte står i strid med skyddsmålen. Också planens stadsekonomiska förutsättningar har blivit bättre, säger Mikko Aho, sektorchef för stadsmiljösektorn vid Helsingfors stad.

Av de tre föreslagna placeringarna för området för hantering av jordmassor har man valt Hältingbergets område som ligger nära Landbo anslutning. Valet baserar på en miljökonsekvensbedömning och teknisk-ekonomisk jämförelse.

Östersundomkommittén behandlar det nya generalplaneförslaget på sitt sammanträde den 26 juni 2017. Enligt beslutsförslaget begär kommittén Helsingfors, Vanda och Sibbo kommuners utlåtanden på planförslaget och ärendet behandlas i kommunernas förtroendeorgan i augusti-september. Kommittén begär ett utlåtande på planförslaget även av Nylands NTM-central.

Om kommunerna stöder planförslaget lägger kommittén det fram för påseende i slutet av 2017. Utifrån utlåtandena kan planen ännu ändras innan den läggs fram för påseende. I samband med att planen är framlagd ordnas presentationsmöten och anmärkningar kan göras på förslaget.

Kommunernas gemensamma organ, Östersundomkommittén, ansvarar för utarbetandet av planen och fattar beslutet om dess godkännande. Ett beslut förutsätter att fullmäktigen har stödjat godkännande av planen. Målet är att planen ska kunna godkännas under år 2018.

Material som gäller planförslaget samt Östersundomkommitténs beslutshandlingar finns tillgängliga på internet på adressen www.yhteinenostersundom.fi.

Material till kommunernas gemensamma generalplan (på finska)
 
Dagordning för Östersundomkommitténs sammanträde den 26 juni 2017 (på finska)
 
Östersundomkommitténs beslutshandlingar