Helsingfors ska bli världens bäst fungerande stad

Uutta Helsinkiä
24.8.2017

Borgmästare Jan Vapaavuori presenterade i dag sitt förslag till Helsingfors nya stadsstrategi för åren 2017–2021. 

Enligt visionen i strategin ska Helsingfors bli världens bäst fungerande stad. "Visionen tilltalar såväl varje invånare i staden och näringslivet som varje person som besöker vår stad. Dag för dag ska Helsingfors vara bättre för oss alla", säger Vapaavuori.

Med anledning av Helsingfors ledarskapsreform har strategin nu beretts på ett alldeles nytt sätt, vilket också syns i strategins former. I jämförelse med tidigare fullmäktigestrategier är den nya strategin betydligt mera koncis, visionsbetonad och inriktad på samverkan mellan förvaltningssektorer. "En äkta ändring av verksamhetskulturen förutsätter att varje anställd vid staden uppfattar och tillägnar sig innehållet i strategin", säger Vapaavuori.

"Den här strategin ställer ambitiösa och tydliga mål för vad vi vill vara. Vi måsta arbeta varje dag för att hela tiden bli en mera internationell, serviceinriktad och attraktiv stad." betonar Vapaavuori. 

Helsingfors är Finlands enda metropol och det för med sig bra saker, med också stora utmaningar. Strategin är trots allt mycket människonära. "Helsingfors är i första hand en plats och en gemenskap, inte en tjänsteapparat. Jag tror att staden inte kan - och att det inte heller är meningsfullt att - lösa de stora utmaningarna ensam, utan vi behöver strategiska partnerskap med alla som är intresserade av att utveckla Helsingfors", säger Vapaavuori.

Stadsstrategin har delats upp på fem huvudpunkter:

1. Världens bäst fungerande stad

 • En levande och på ett fascinerande sätt originell stad
 • En kontrollerad rytmväxling för en snabbare och smidigare verksamhetskultur

2. Tryggande av hållbar tillväxt stadens mest centrala uppgift

 • Vi håller med varje unga person och förebygger utslagning
 • Den internationella, levande och fascinerande evenemangsstaden Helsingfors

3. Tjänsterna förnyas

 • Helsingfors är världens mest verkningsfulla läroplats
 • En motionerande och hälsosam stad för alla
 • Levande, särpräglade och trygga stadsdelar
 • Modernt klimatansvar

4. Ansvarsfull ekonomi som grund för den välmående staden

5. Helsingfors stärker och diversifierar sin intressebevakning

 

I strategiförslaget definieras bland annat följande som mål för Helsingfors: 

 • målmedvetet kämpa mot segregation och utslagning; 
 • höra till Europas mest fascinerande lokaliseringsplatser för nyskapande uppstartsverksamhet och vara Finlands bästa stad för företag; 
 • vara en kolneutral stad före år 2035;
 • stegvis främja avgiftsfrihet inom småbarnspedagogiken; 
 • fördubbla antalet platser inom den engelskspråkiga utbildningen och småbarnspedagogiken;
 • främja stadsbornas rörlighet;
 • vara världen bästa stad på att utnyttja digitaliseringen

Stadens ekonomi sköts ansvarsfullt, hållbart och produktivt, så att de tjänster som staden erbjuder kan tryggas på lång sikt och så att staden är en konkurrenskraftig lokaliseringsplats för företag. Helsingfors invånarspecifika skuldmängd tillåts inte öka, utan investeringarna som den växande staden förutsätter täcks under strategiperioden med intern finansiering. Effektiviseringen av funktionerna som organisationsreformen möjliggör utnyttjas så att ökningen på 0,5 % i totalproduktiviteten används för att täcka en del av ökningen i omkostnaderna som befolkningstillväxten orsakar.

I strategin förslås också att staden får en fastighetsstrategi i vilken det ingår en plan för ombyggnad eller ersättande av skol-, daghems- och lekparksbyggnader som lider av problem med inomhusluften.

En strategi för den havsnära staden tas fram för att förbättra tillgängligheten av stadens havsnära mål och tjänsterna i skärgården och för att främja evenemang vid havet.

Ett schemalagt åtgärdsprogram utarbetas också för förverkligandet av utsläppsminskningarna som definieras i strategin.

 

Läs hela strategiförslaget (på finska) www.hel.fi/kaupunkistrategia

Se informationstillfället www.helsinkikanava.fi

 

Stadsstyrelsen behandlar förslaget på sitt sammanträde 28.8. Därefter tas förslaget upp för behandling i fullmäktige 13.9 och för slutligt beslutsfattande i fullmäktige 27.9.

 

Upplysningar

borgmästare Jan Vapaavuori, tfn 09 31036000,  e-post: jan.vapaavuori(at)hel.fi
specialmedarbetare Lotta Backlund, tfn + 358 (0) 40 5313 076, e-post: lotta.backlund(at)hel.fi

 

Kommunstrategi

Enligt den nya kommunallagen ska kommunen ha en kommunstrategi, i vilken fullmäktige beslutar om de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi. I kommunstrategin ska hänsyn tas till främjandet av kommuninvånarnas välfärd, ordnandet och produktionen av tjänster, de mål för tjänsterna som sätts upp i lagar som gäller kommunernas uppgifter, ägarpolitiken, personalpolitiken, kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka och utvecklandet av livsmiljöns och områdets livskraft. I kommunstrategin ska fullmäktige också ange hur genomförandet av strategin utvärderas och följs upp. Helsingfors kommunstrategi heter stadsstrategi i förvaltningsstadgan.