Staden välkomnar invånarna i Mellungsby till att komma med idéer om hur lokaler och miljön kunde utvecklas

Förorter
29.9.2017

Under hösten och nästa vår tar vi fram idéer om framtiden kring de utrymmen som används av gator, grönområden, daghem, skolor och stadens övriga tjänster i Stensböle, Tranbacka, Gårdsbacka, Örvings och Mellungsbacka.

Helsingfors stad välkomnar invånarna och aktörerna i stadsdelen Mellungsby till verkstäder för att diskutera vilka gator och grönområden mest brådskande borde iståndsättas och hur vi smart kan förbättra områdets serviceutrymmen på lång sikt.

Experiment med gemensam invånarverkstad

I verkstäderna möts två utvecklingsobjekt i den byggda miljön: lokaler och allmänna områden. Generellt har de granskats var för sig, men nu får invånarna i Mellungsby ta ställning till de båda projekten vid samma tillfälle. Vi hoppas att det på så sätt uppstår mångsidiga idéer.

Beträffande parkerna och gatorna insamlas stadsbornas åsikter förutom i Mellungsby även i de norra delarna av Botbyhöjden och Botby.

Invånarverkstäderna genomförs med samma innehåll i två skolor

  • må 9.10.2017 kl. 18–20, idrottssalen i Örvings grundskola (Sakara 5)
  • on 11.10.2017 kl. 18–20, Helsingin yhteislyseo (Grindstigen 2).

Alla platser i området gås igenom på en gång

I Mellungsby testar Helsingfors stad en omfattande regional genomgång av stadens alla egna serviceutrymmen för första gången. Med finns bland annat 30 daghemslokaler, 10 skolor och 30 andra servicelokaler, till exempel ungdomsgårdar, bibliotek och invånarlokaler. Disponeringen gör det möjligt att till exempel i det stora hela granska behoven av ombyggnad och tillfälliga lokaler liksom även planeringen av olika slags nya, mångsidigare servicehus.

Förutom responsen som insamlas från invånarna tas även bl.a. konditionsdata om byggnaderna och prognoser om befolkningsutvecklingen i området till hjälp vid utrymmesgranskningen.

Granskningarna är beredande arbete

Målet vid vardera genomgången är att identifiera de platser i bostadsområdena som man strävar efter att utveckla under det följande decenniet.

Resultaten av granskningen blir projekt först efter senare investeringsbeslut.

Granskning av stadens servicelokaler