Östersundomkommittén behandlar de inkomna utlåtandena om det nya generalplaneförslaget den 15 december

Östersundom
8.12.2017

Helsingfors, Vanda och Sibbo samt NTM-centralen i Nyland har gett sina utlåtanden om det nya förslaget till generalplan för Östersundom. Därutöver har man fått NTM-centralens, Forststyrelsens och markägarnas utlåtanden om Naturabedömningen i generalplaneförslaget. Östersundomkommittén behandlar utlåtandena och fattar beslut om framläggandet av planförslaget den 15 december.

Helsingfors och Sibbo föreslår inga ändringar i planförslaget. Vanda föreslår små preciseringar i de planbeteckningar och föreskrifter som gäller Vanda. NTM-centralen i Nyland anser att generalplaneförslaget har utvecklats mot det bättre men föreslår även några ändringar i planförslaget och kompletteringar i planmaterialet. Det viktigaste är att NTM-centralen inte instämmer i Naturabedömningens slutsatser angående planen utan anser att tryggandet av vissa naturvärden i Naturaområdet kräver ändringar i planlösningen. Utlåtandena finns som bilaga till föredragningslistan.

Östersundomkommittén behandlar utlåtandena vid sitt möte den 15 december 2017. Kommittén fattar beslut om genmälen på utlåtandena och om ändringarna i generalplanen utifrån utlåtandena. Dessutom fattar kommittén beslut om framläggandet av planförslaget.

Om besluten fattas enligt beslutsförslagen framläggs förslaget till generalplan för påseende i januari 2018 och man begär övriga nödvändiga utlåtanden om det. Anmärkningar om planförslaget kan framföras medan det är framlagt för påseende.

Förslaget till en generalplan för Östersundom har varit framlagt för påseende en gång under våren 2015. Därefter har planförslaget ändrats så mycket att det måste läggas fram på nytt. Läs mer om ändringarna här.

Kommunernas gemensamma organ, Östersundomkommittén, svarar för utarbetandet av planen och fattar sedan även beslut om godkännandet av planen. En förutsättning för beslutet är att fullmäktige har tillstyrkt godkännandet av planen. Målet är att planen kan godkännas under 2018.

Läs mer:

Dagordningför Östersundomkommitténs sammanträde 15.12.2017 (på finska)

Material tillkommunernas gemensamma generalplan (på finska)

Östersundomkommitténs beslutshandlingar