Flygbanan en kritisk investering för hela landets trafiksystem

Uutta Helsinkiä
11.1.2018

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori, Tammerfors borgmästare Lauri Lyly, Finnairs vd Pekka Vauramo och VR Groups vd Rolf Jansson betonar att byggandet av Flygbanan är den närmaste framtidens viktigaste trafikinvesteringsbehov. Tillsammans representerar gruppen landets två största stadsregioner och de viktigaste bolagen inom trafiksektorn.

Enligt Vapaavuori, Lyly, Vauramo och Jansson är det kritiskt att man enligt en snabb tidtabell vidtar konkreta åtgärder för att främja Flygbanan, som möjliggör en bytesfri förbindelse från landskapen och en snabb förbindelse från Helsingfors till flygplatsen. I nuläget ingår den ännu inte i nationella eller europeiska trafikinvesteringsplaner, trots att Flygbanan har varit föremål för utredningar av olika slag.

"Flygbanan har en större strategisk betydelse för funktionsdugligheten av hela vårt trafiksystem i framtiden. Dess positiva inverkan på hela landets tillväxt är betydande", säger borgmästare Vapaavuori.

Flygbanan öppnar tillväxtmöjligheter via Helsingfors och Helsingfors-Vanda flygplats till övriga Finland. Den förbättrar också den internationella tillgängligheten, särskilt i fråga om tillväxtcentra i södra Finland.

"Det här är ett projekt som gagnar hela Finland. Vi behöver ett tredje spår från Tammerfors via Helsingfors-Vanda flygplats till Helsingfors för att stöda stambanans funktionalitet. Stambanan måste vara fungerande med tanke på hela landets attraktivitet, turism och utveckling, från pendlingsförbindelser till transporter inom industri och export", betonar borgmästare Lyly.

Flygbanan skapar en bytesfri och 15–20 minuter snabbare förbindelse till flygplatsen från stambanan och direktbanan – med andra ord, nästan från hela landet. Flygbanan har också en anknytning till den eventuella Tallinn-tunneln och via den till det europeiska trafiknätet. Flygbanan är meningsfull även om Tallinn-tunneln inte förverkligas och förbindelserna till Tallinn grundar sig på färjetrafiken. Flygbanan befriar också kapacitet på hela stambanan, minskar trafikens känslighet för störningar, möjliggör en utveckling av fjärr- och närtrafiken och förbättrar landskapens och Helsingforsregionens kopplingar till den inhemska och internationella flygtrafiken.

Borgmästarna betonar att Finland med hjälp av Flygbanan har en möjlighet att under de närmaste årtiondena sammanföra söderns största stadsregioner Helsingfors, Tammerfors och Åbo till ett sammanhängande tillgänglighetsområde på cirka en timme.

Finnairs vd Pekka Vauramo framhåller att flygtrafiken i Finland växer kraftigt. Enligt dagens uppskattningar kommer 30 miljoner passagerare årligen till Finland via Helsingfors-Vanda om några år.

"Målet borde ställas ambitiöst till 40 miljoner flygpassagerare. Vi kan trappa upp tillväxten om vi utvecklar vår infrastruktur målmedvetet i rätt riktning. Finland upplever en boom inom turismen och vi har nu en möjlighet att bygga Finland till ett riktigt turistland. Flygbanan, som löper snabbt från Helsingfors centrum till flygplatsen och därifrån vidare till övriga Finland, är oumbärlig då trafiken ökar. Passagerarna förväntar sig snabba förbindelser och smidig samverkan mellan olika transportsätt", understryker Vauramo.

VR Group betonar att pulsådern för Finlands bannät, stambanan, är fullt utnyttjad särskilt mellan Helsingfors och Tammerfors och att det inte är möjligt att öka antalet tågturer under det mest efterfrågade tiderna. VR:s passagerarantal på sträckan mellan Helsingfors och Tammerfors har åren 2016–2017 ökat med i medeltal 21 procent jämfört med resandet år 2015.

"En ny direkt bana Helsingfors-flygplatsen-Kervo, eller den så kallade Flygbanan, avlägsnar den nuvarande flaskhalsen och möjliggör fler tåg mot norr och öster. Det är av avgörande betydelse att kapaciteten ökas mellan Helsingfors och Tammerfors, där resandet och efterfrågan är som störst. Passagerarna har stor nytta av banan: då stannar även fjärrtågen vid flygplatsen. Så här bildas en snabb och behändig förbindelse från runt om i Finland direkt till Helsingfors-Vanda och tvärtom. Fungerande bytesförbindelser mellan flyg, tåg och bussar från Helsingfors flygplats", utmålar VR:s vd Rolf Jansson. "Utöver Flygbanan behövs satsningar också för att förbättra kapaciteten på Helsingfors trånga bangård och sträckan Helsingfors–Böle. Den påtänkta Centrumslingan är en lösning för att ge den växande tågtrafiken rum och möjligheter", fortsätter han.

Enligt Trafikverkets ESSI-utredning, som färdigställdes 2017, har Flygbanan planerats som en huvudsakligen underjordisk förbindelse för fjärrtrafiken mellan Kytömaa i Kervo och Böle. Banan löper via flygplatsens terminal. I planerna ingår förbindelser till Flygbanan både från stambanan och direktbanan, varvid Flygbanan skapar bytesfria förbindelser från landskapen till flygplatsen. Flygbanan avlägsnar de värsta flaskhalsarna på stambanan och möjliggör en fortsatt ökning av trafikvolymen.