Stadsdelen som tar plats i Ilmala

Böle
9.3.2018

Från en vanlig vardaglig tågstation till en ny mångsidig stadsdel med bra förbindelser i alla väderstreck. I Ilmala uppstår både bostadskvarter för tusentals helsingforsare och kluster av kontor med verksamheter som ger jobb åt många.

Niina Puumalainen är projektchef för Helsingfors stads områdesbyggande i Böle och fastän att alla planer för nya Ilmala än så länge bara finns på pappret pekar hon på de gynnsamma omständigheter som redan gäller i området.

Ilmala står inför en omvälvande utveckling till en modern stadsdel med tusentals boende, säger projektchef Niina Puumalainen.

” Läget är bra oberoende av vilket håll man kommer från. Kollektivtrafiken fungerar fint tack vare egen tågstation och busslinjer som kör genom området.

Och tack vare egen elstation och genom att utgöra en av tre centrala knutpunkter i finländsk webbtrafik har Ilmala dessutom status i fråga om säkra el- och webbförbindelser.

Men först på 2030-talet har Ilmala antagit ny skepnad och området kring tågstationen förvandlats till oigenkännlighet.
 
”Jag fantiserar redan om dagen då jag tar spårvganen till Ilmalatorget, stiger av, köper en glass och flanerar i parken som speglar alla skikt av områdets historia bland annat med upphov i den gamla tv-studiobyggnaden".

Illustrationen skildrar Ilmalatorget och platsen är avsett för bland annat olika evenemang och happenings.

Enorm förvandling

Fokus på utvecklingen i området kring Böle station ligger precis där, kring Mellersta Böle, centrumet Tripla och de höga tornhusen, men av alla 50 000 nya jobb som ska uppstå i Böle kommer en tredjedel att finnas i Ilmala, eller åtminstone närmare Ilmala station än Böle station. Böle står inför en enorm omvandling och samma sker  alltså i Ilmala.

I planerna för att utveckla Ilmala delar man in området i tre sektorer och det första som kommrer till skott är norra delen, Norra Postparken.

Kartan åskådliggör förändringen.

Där kommer gatubyggnadsarbetet i gång i år så fort detaljplanen har blivit godkänd och bostadsbyggandet ska starta hösten 2019.
 
” Meningen är att börja bygga flera stora kvarter samtidigt. Principen är att bygga tätare och effektivare än i många andra nya bostadsområden i Helsingfors men ändå inte så tätt som i Mellersta Böle, säger Puumalainen.

Läget är utomordentligt, från Norra Postparken ligger Ilmala respektive Kottby tågstation på gångavstånd och förbindelserna med bil eller cykel är bra åt alla håll. Norra Postparken ska resa sig på ett flackt område där Landtrafikcentralen har stått och här bygger man bostäder för 5 700 invånare. Bostäderna färdigställs i rask takt och nästan samtidigt som de första är inflyttningsklara är också det första daghemmet redo. Senare bygger man ytterligare ett kommunalt daghem och ett privat samt grundskola för 500 elever.

” Målgruppen är familjer och kvartersgårdarna ska ha rejält med lekplatser.

Meningen är också att fästa stor uppmärksamhet vid gatumiljön och stråk för den lätta trafiken. Gustensstigen heter gågatan som går tvärs över i väst-östlig riktning och på den södra sidan av stråket bygger man en trafikled för snabba cyklister.
I Norra Postparken öppnar en dagligvaruaffär och i bottenvåningen på byggnaderna längs huvudgatan, Postiljonsgatan, uppstår ytterligare affärslokaler.

Stadens egen bostadsproduktion koncentreras till den östra delen av området, på den västra bygger tre sammanslutningar som vinner tävlingen om tomtöverlåtelse. I Mellersta Böle uppstår många ägarbostäder och till mångfalden bidrar andra boendeformer som hitasreglerad produktion, delägandemodeller och hyreslägenheter.

Det nya bostadshuset

Ilmala blir en intressant urban stadsdel som samtidigt är naturnära, byggd enligt tanken om bärkraftig utveckling och i konceptet ingår att skapa samhörighet och gemenskap.

Det nya bostadshuset i Ilmala kretsar kring gemenskap, och i stället för att varje bostadsbolag har eget litet gemensamt klubbrum ska de boende i området ha tillgång till ett helt gemensamt hus, som genomförs av byggföretaget Fira. De boende erlägger i anslutning till bostadsvederlaget marginell hyra för kvartershuset och har i gengäld tillgång till den service som upprätthålls. Liten deltagaravgift kan dock uppbäras för olika kurser. Kvartershusets struktur är flexibel så att man kan ordna olika evenemang, som allt från musikaktiviteter och bollspel till gemensamma möten.

Postparkens bostadshus är också ekologiska med solpaneler och högt ställda krav på energieffektivitet.

Jobb i södra delen

Största delen av jobben är koncentrerade till byggnader i det södra området, Postens huvudkontor stannar kvar men här finns också plats för bostadshus. Kontorshus byggs även i närheten av Skogsbackavägen, och så ska man bygga en bro för lättrafiken över bangården.

” Planerna öppnar för möjligheten att bygga hotell. Läget är bra eftersom Hartwall Arenan ligger nära och tåget till flygplatsen går via Ilmala, säger Puumalainen.

I planerna ingår livsmedelsbutik men Puumalainen påminner samtidigt om närheten till det nya shoppingcentret Tripla och dess mångsidiga utbud.

Mellan Norra och Södra Postparken fortsätter Postens sorteringscentral att fungera men i något skede ska den flytta och då bygger man ännu fler bostäder.

Höjden på de nya byggnaderna ska variera stort enligt tanken om att skapa omväxling i stadsbilden.

Spårvagnsförbindelse

Vid sidan om tåg och buss ska en ny spårvagnslinje trafikera Ilmala och dess vändhållplats uppstår på Ilmalatorget. Ilmala ska också bevara sin karaktär av mediaområde med både Yle och MTV. I närheten av Centralparken, i Uggeldalen och vid Radiogatan bygger man ytterligare bostäder, främst ägarbostäder men möjligen också studentbostäder. Uggeldalens projekt kommer i gång senast 2025, Radiogatans tidigare.

Mångsidiga Ilmala

• Arbetet med att bygga bostadshus i Norra Postparken är planerad att starta hösten 2019.
• I Södra Postparken bygger man både bostäder och ett kluster av kontorshus, som främst tar plats i den södra delen av området samt vid Skogsbackavägen. I planerna ingår också hotell.
• Ytterligare bostadskvarter uppförs i Uggeldalen och vid Radiogatan i närheten av de hus som nyligen har färdigställts.

Text: Kirsi Riipinen
Bilder: Ilkka Ranta-aho och Helsingfors stad