Miljökonsekvensbedömningen för biovärmeverket i Tattarmossen fortsätter

Förorter
12.6.2018

Miljökonsekvensbedömningen för det planerade värmeverket i Tattarmossen inleddes i början av året. Till Nylands NTM-central som är kontaktmyndighet inlämnades under MKB-processen 12 utlåtanden, 100 åsikter samt en åsiktsadress med över 2000 undertecknare inom den förlängda tidsfristen.

Enligt Nylands NTM-centrals utlåtande fyller MKB-programmet MKB-förordningens krav på bedömningsprogrammets innehåll. Det viktigaste kravet i utlåtandet är ett nytt förläggningsalternativ för värmeverket och bedömning av detta som ett led i den pågående MKB-processen.

Dessutom förutsätter NTM-centralen närmare utredningar om den ursprungliga förläggningsplatsen angående bl.a. grundvattnet, konsekvenserna för ytvattnet och fiskbeståndet i Stickelbackabäcken, konsekvenserna för naturen och fågelbeståndet, damm, bullereffekter samt bedömning av luftkvaliteten.

Nytt förläggningsalternativ vid Tattarmossens industriområde

NTM-centralen förutsätter i sitt utlåtande att Helen söker nya alternativ i närheten av den nuvarande förläggningsplatsen – alternativ som ligger längre från bostadsbebyggelse och andra objekt som kan bli störda. På basis av förhandlingar med Helsingfors stad föreslås ett nytt tomtalternativ söder om Tattarmossens industriområde.

De tomtalternativ som utreds vid MKB är således båda belägna i Tattarmossen. Inget av dem kan förverkligas om verksamheten på Malms flygplats fortsätter.

MKB-processen fortskrider

Utredningen av värmeverkets miljökonsekvenser fortsätter utifrån NTM-centralens utlåtande. MKB-beskrivningen blir klar i höst och efter det ordnas ett möte för allmänheten under senhösten.

Som ett led i MKB-beskrivningen öppnas i början av hösten en webbenkät som är öppen för alla på helen.fi. Dessutom hålls en workshop för intressegrupper under tidiga hösten.

Läs mer:

Helen