Fullmäktige godkände detaljplan och detaljplaneändring för Kronbergsstranden

Kronbergsstranden
14.6.2018

Stadsfullmäktige godkände vid sammanträdet 13 juni två betydande detaljplaneändringar, för Kronbergsstranden och för Nordsjö.

På Kronbergets södra sluttning har det planlagts ett bostadsområde för ungefär 1 600 invånare med närmare 70 000 kvadratmeter bostadsvåningsyta. Norra delen av området reserveras som ett vidsträckt rekreationsområde och även det gamla villaområdet bevaras för rekreation. Området förbinds med centrum när Kronbroarna står färdiga.

I och med detaljplaneändringen för Aromgränden i Nordsjö får området bostäder på 75 000 kvadratmeter våningsyta för 1 700 invånare. Lägenhetsytan för boende blir till 50 procent lämplig för familjebostäder medan en del av boendeformerna gäller serviceboende för äldre. Detaljplanen medger högt byggande.

Målet för bostadsbyggandet i år uppgår till 600 000 kvadratmeter våningsyta, och under vårsäsongen har fullmäktige godkänd detaljplaner så att över hälften av målet redan har nåtts. 

Spårväg från Fiskehamnen till Böle

Stadsfullmäktige godkände översiktsplanen för Fiskehamnens spårvägar, som omfattar en spårväg på avsnittet Knekten–Fiskehamnens centrum–Vallgårdsdalen–Böle. Spårvägen är en utvidgning av det befintliga spårvägsnätet. Den förenas i den södra ändan med projektet Kronbroarnas planerade spårväg och i den norra ändan med spårvägarna i Böle. Kartan över planen visar spårvägslinjen i sin helhet.

Kostnadsprognosen för projektet uppgår till cirka 80 miljoner euro.

Byggandet av spårvägen inleds enligt beräkningarna 2020 och spårvägstrafiken mellan Knekten och Böle 2024. Tidsschemat för genomförandet är preliminärt och preciseras i samband med projektplaneringen. 

Fullmäktige behandlade vid sitt sammanträde också Helsingfors stadsmiljörapport 2017

Mer information:

Beslutsmeddelande

Pressmeddelande