Utredning rekommenderar en ny helhet för design- och arkitekturmuseer i Helsingfors

Uutta Helsinkiä
21.8.2018

En utredning om en helhet på internationelltoppnivå för design- och arkitekturmuseer rekommenderar att man grundar enmuseihelhet i Helsingfors. Utredningen, som gjorts på beställning avundervisnings- och kulturministeriet, Helsingfors stad, Konstindustrimuseetsstiftelse och Stiftelsen för Finlands arkitekturmuseum och -informationscentrum,överräcktes till Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho samtHelsingfors borgmästare Jan Vapaavuori tisdagen den 21 augusti.

Enligt utredningen behöver Finland ett nytt och högklassigt arkitektur- och designmuseum. Finländsk arkitektur och design intresserar såväl nationellt som internationellt. I och med Arkitekturmuseets och Designmuseets betydande samlingar samt efterfrågan inom området finns det en stark grund för utvecklandet av en ny museihelhet.

Museet borde tilltala en bred skala av besökare. Enligt utredningen skulle det nya museet även fungera som en betydande databank, lärandemiljö, som ett attraktivt besöksobjekt för arkitektur och design och som en källa för samhällelig diskussion.

I utredningen föreslår man att museet placeras i en nybyggnad i Helsingfors. Byggnaden ska uppfylla kraven för modern museiverksamhet och vara arkitektoniskt och designmässigt intressant.

Utredningsgruppen föreslår att man sammanslår de nuvarande museerna till en organisation där bägge branscherna kan utvecklas.

Det var undervisnings- och kulturministeriet och Helsingfors stad som våren 2018 i samarbete med Konstindustrimuseets stiftelse och Stiftelsen för Finlands arkitekturmuseum och -informationscentrum satte igång utredningsarbetet. Utredningen gjordes av VD Tuomas Auvinen, strategi- och kreativitetschef MirkkuKullberg samt utvecklare Ulla Teräs. Som stöd för utredningsarbetet har man grundat en stödgrupp bestående av representanter för staten, staden och museerna.

- Finland är känt för sin arkitektur och design som är närvarande i allas vardag och som är en viktig den av det nordiska välfärdstänket. Det här är vår starka sida, men vi har inte fört fram den tillräckligt. Finland förtjänar nu ett arkitektur- och designmuseum som är värdigt den internationella betydelse som finländsk arkitektur och design har, säger TuomasAuvinen.

Undervisnings- och kulturministeriet och Helsingfors stad beslutar under hösten om inledandet av en fortsatt utredning i samarbete med de nuvarande museiorganisationerna.

- Arkitekturmuseet och Designmuseet hör till våra mest centrala museer och ministeriet anser det vara viktigt att museernas kunnande och samlingar på ett bättre sätt förs fram och kan utnyttjas. Den nya museihelheten erbjuder synlighet och effektivitet inom såväl museiverksamheten som inom arkitektur- och designbranschen. Finländsk arkitektur och design är en del av vår nationella bild, ett internationellt erkänt uttryck för den finländska kreativitetskraften. Utredningen fungerar som en utmärkt grund för fortsatt beredning och beslutsfattande, säger Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho.

-Helsingfors är en betydande konst- och kulturstad. Vi måste ändå kontinuerligt sträva efter att förbättra och utvidga vårt utbud för stadsborna så att vi skapar förutsättningar för ett gott och stimulerande liv och för att det ska finnas flera skäl för turisterna att välja just Helsingfors. Runt om i världen är vi särskilt kända för vår arkitektur och design. Det är naturligt att utveckla Helsingfors som en stad som är en ambitiös föregångare inom de här branscherna, säger Helsingfors borgmästare JanVapaavuori.

Utredning på finska: Förutsättningar och nödvändiga åtgärder för att uppföra ett Arkitektur- och designmuseum i Helsingfors på internationell toppnivå

Designmuseet

Arkitekturmuseum