Finlandiahuset renoveras

Centrum
29.8.2018

Finlandiahuset är ett av Alvar Aaltos mest kända verk. Aalto var en fördomsfri förnyare, och i hans arbete framhävs närheten till människan: byggnaderna var designade för att användas. Renoveringen av Finlandiahusets går i Aaltos fotspår: år 2024 kommer Finlandiahuset att betjäna både stadsbor, fest- och kongressgäster samt arkitekturhungriga kulturresenärer på ett allt mer mångsidigt sätt.

Finlandiahusets huvudbyggnad som blev klar 1971 är nu nästan redan 50 år gammal. För att bevara byggnadens omåttliga värde och för att kunna göra verksamheten i den allt mer mångsidig, utförs en ombyggnad i huset. Finlandiahuset repareras och restaureras från källaren till takåsarna, och förnyas från rörsystemen till fasaden. Nya konsumentinriktade tjänster får utrymmen i huset, med respekt för husets skyddsstatus.

De imponerande och ljusa inomhusrummen med sina marmorväggar, naturstensgolv och stora fönster restaureras medan det ursprungliga bevaras. Tillgängligheten och hissförbindelser förbättras. Byggnadens förbindelser till Tölövikens park förbättras. Man bygger också ett nytt, större kök, som underlättar och effektiverar personalens arbete. Därtill monteras en väldigt stor mängd modern teknik i huset.

En utmaning under ombyggnaden kommer att vara hur modern teknik anpassas omärkbart i byggnaden. Husteknik och dess system förnyas fullständigt.

Projektplanen för ombyggnaden blir klar till slutet av år 2018, och på basis av den beslutas det bland annat om projektets kostnader efter årsskiftet. En preciserande projektplan i vilken man beslutar om fasadmaterialet blir klar för beslut ett år senare. Efter projektbeslutet kan vi börja verkställa det genom noggrann planering och tillståndsansökan. Ombyggnaden inleds år 2021 och varar i ett par år. Finlandiahuset förblir öppet under ombyggnaden. Arbetet utförs i faser.

Fasaden är en del av den omfattande ombyggnaden

Finlandiahusets fasad förnyas som en del av Finlandiahusets omfattande ombyggnad.

Förslaget till Finlandiahusets nya fasadmaterial ges utgående från omfattande utredningar och försök. Målet är att hitta ett fasadmaterial som är mer hållbart än det nuvarande och som uppfyller skyddskraven. Fasadens andel av totalkostnaden för ombyggnaden uppskattas vara ungefär 15 procent.

Utredningsgruppen för fasaden har under ungefär ett och ett halvt års tid kartlagt otaliga olika alternativ till material, av vilka man samlat in prover och information från både experter, materialtillverkare och forskningsanstalter. Tillsammans har man bedömt bl.a. materialens livslängd, utseende, tillgänglighet samt funderat på hur väl de motsvarar det ursprungliga materialet. I beslutet om byggnadsskydd fastställs att man i byggnadens fasad ska kvarhålla det ursprungliga arkitektoniska utseendet bl.a. med beaktande av material och färg.

Byggnadsskyddslagen förpliktar också att reda ut hur väl marmor lämpar sig för användning på Finlandiahuset. Efter den föregående fasadremonten har gott om ny forskning samlats in om olika marmorsorters hållbarhet. Det har också uppstått nya möjligheter att modifiera byggmaterial och nya potentiella materialalternativ har kommit ut på marknaden.
Finlandiahuset är en av landets mest kända byggnader, som beundras av besökare från världen runt. Det är en del av vårt kulturarv, och dess värde i stadsbilden är betydande. Finlandiahusets kunders inverkan på ekonomin i huvudstadsregionen är cirka 50 miljoner euro per år.

Tölövikens område är på väg att bli en viktig mötesplats för både stadsbor och besökare i och med byggandet av centrumbiblioteket Ode och ombyggnaden av Finlandiahuset. Ett förnyat Finlandiahus bjuder på allt mer mångsidiga upplevelser som en del den nya knutpunkten för kultur och evenemang i Tölövikens område.

Bild: På entrévåningen planeras en nyutställningslokal och en kafébutik, öppen för alla. En skisspå konceptet. Arkitekterna NRT Ab