YIT föreslås som vinnare i tävlingen om tornområdet i Böle

Böle
4.10.2018

Förslaget Trigoni av YIT föreslås som vinnare i arkitektur- och byggtävlingen om tornområdet i Mellersta Böle. Utvärderingsgruppens förslag till vinnare av tävlingen behandlas i Helsingfors och statens beslutande organ under slutet av året.

Genom tävlingen Helsinki High-Rise, som ordnades av statens Senatfastigheter och Helsingfors stad, söktes en högklassig plan till grund för detaljplanen i tornområdet samt en byggare för det område där byggandet av tornområdet inleds. Vinnaren utses utifrån motiv kring stadsplaneringen.

I förslaget Trigoni föreslås nio tornhus söder om Bölebron. Fem av tornen ska byggas väster om Lokvägen, ett i mitten och tre på östra sidan av järnvägen. Inom det s.k. inledningsområde som byggs först placeras två torn på 51 respektive 40 våningar. På de översta våningarna i tornen finns bostäder, på de nedersta affärslokaler och ett hotell. I ett fundamentparti på 2–3 våningar runt tornen, och under fotgängarzonerna placeras dessutom affärslokaler och bland annat en badinrättning. I mitten av tornhusen bildas en offentlig öppen plats på ungefär samma nivå som Bölebron.

– Tävlingsbidraget Trigoni ger utmärkta utgångspunkter för att bygga en mångsidig och tät stad. Tornområdet kompletterar fint det nya Böle som ska byggas till en viktig knutpunkt för trafiken samt ett levande center för arbete, boende och stadsliv. Före år 2040 ska Böle vara en stadsdel med cirka 30 000 invånare och arbetsplatser för över 50 000 människor, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

– Det fina slutresultatet av tävlingen om tornområdet är återigen ett bevis på bra samarbete mellan staden, staten och privata aktörer. Målet med byggandet av Mellersta Böle är att förbättra Helsingfors och hela huvudstadsregionens konkurrenskraft. Områdets läge alldeles intill Helsingfors centrum och vid kollektivtrafikens knutpunkt med en direkt förbindelse till flygplatsen skapar utmärkta förutsättningar för detta, konstaterar Jari Sarjo, verkställande direktör för Senatfastigheter.

Enligt utvärderingsgruppen bildar Trigoni en starkt identitetsskapande skulptural helhet. Gruppen av enhetliga byggnader ter sig harmonisk, sedd i synnerhet från Fiskehamnen och centrum. Bidraget beröms även för hur det lägre fundamentet runt tornen i västra delen skapar en skyddad, urban och angenäm stadsmiljö.

Tävlingsresultatet och fastighetsköpet fastställs i stadsfullmäktige ochriksdagen

Den slutgiltiga vinnaren utses och beslutet om byggavtalet avseende inledningsområdet fattas av Helsingfors stadsfullmäktige och av riksdagen.

Med vinnaren av tävlingen ingås ett avtal om köpet av inledningsområdet och byggandet av en helhet enligt tävlingsbidraget. Inledningsområdet ligger mellan Bölegatan och Lokvägen söder om Bölebron och dess byggnadsrätt omfattar cirka 67 000 kvadratmeter våningsyta för bland annat affärs- och kontorslokaler samt bostäder.

Utifrån det vinnande bidraget utarbetas en detaljplan som skapar förutsättningarna för byggandet av inledningsområdet. Byggandet torde inledas under 2020–2021.

Hela tornområdet täcker området söder om Bölebron från Bölegatan till Bangårdsvägen och omfattar 150 000–200 000 kvadratmeter våningsyta med bostads-, kontors- och affärslokaler. Tävlingsbidragen kan utnyttjas även vid den fortsatta planeringen av tornområdets mellersta och östra delar.

Det vinnande bidragetutsågs utifrån kriterierna arkitektonisk kvalitet och funktionalitet

Tävlingsbidragen utvärderades av en jury med representanter för Senatfastigheter och Helsingfors stad. Även representanter från Finlands Arkitektförbund Safa samt andra experter deltog i utvärderingen.

Förslagen i det andra skedet utvärderades utifrån kriterierna arkitektonisk kvalitet och funktionalitet. Det innebär till exempel särart, trivsamma stadsrum och fungerande arrangemang för fotgängare och fordonstrafik.

I det första tävlingsskedet deltog tio förslag varav åtta godkändes för utvärdering. Utifrån en kvalitetsutvärdering valde man ut fyra förslag till det andra skedet. Två av de tävlande i det andra skedet lämnade en bindande offert.

Utgångspunkten för tävlingen om tornområdet i Böle utgör delgeneralplanen för Mellersta Böle som stadsfullmäktige godkände 2006 och utkastet till en detaljplan som preciserade delgeneralplanen och som stadsplaneringsnämnden godkände 2012. Stadsfullmäktige godkände det av staden och staten utarbetade tävlingsprogrammet 2017.

De belönade tävlingsbidragen finns framlagda för påseende i stadsplaneringens info- och utställningslokal Plattformen på Kampens gamla busstation under november.

Helsingfors centrumväxer mot norr

  • Böle är en central knutpunkt för Helsingfors kollektivtrafik och en av Helsingfors viktigaste stadsdelar under förnyelse. År 2040 är Böle en stadsdel med cirka 30 000 invånare och arbetsplatser för över 50 000 människor. Antalet arbetsplatser kommer att fördubblas och antalet invånare nästan tredubblas från dagens siffror.
  • Byggandet i Mellersta Böle har inletts med centrumkvarteret. Tripla, som byggs där, omfattar affärs- och kontorslokaler, bostäder samt en kollektivtrafikterminal. Mall of Tripla och Böles nya station invigs på hösten 2019 och hela kvarteret blir färdigt 2020.
  • Norr om centrumkvarteren har i höst inletts byggandet av bangårdskvarter för 3 000 invånare.
  • Förnyelserna i Böle fortsätter även kring Maskinverkstadsområdet och Ilmala. De kommande åren inleds byggarbeten även i Postparken i norra Böle.
  • I framtiden utgör även regionen Böle–Vallgård–Fiskehamnen en av Helsingfors viktigaste utvecklingszoner.

Läs mer:

Bilder på detvinnande bidraget och en karta över tävlingsområdet

Tävlingen HelsinkiHigh-rise

Nytt i Helsingfors