Helsingfors folkmängd över 700 000 år 2025

Uutta Helsinkiä
30.10.2018
Foto: Riku Pihlanto

Enligt basalternativet i Helsingfors stadskanslis nya befolkningsprognos växer Helsingfors befolkning till 650 000 invånare i år, och till 822 000 tills år 2050. Enligt alternativet snabb tillväxt skulle Helsingfors ha 860 000 invånare år 2050.

Prognosen för Helsingfors och Helsingforsregionen sträcker sig till år 2050. En prognos för Helsingfors områdesvis sträcker sig till år 2030. Bägge har uppgjorts med särskiljning även för den svenskspråkiga befolkningen.

Folkmängden växer 7 000  – 8 000 årligen i Helsingfors

Den årliga folkökningen i Helsingfors väntas ligga vid 7 000 – 8 000 ända in på 2030-talet. Efter det blir folkökningen långsammare samtidigt som antalet avlidna växer. I den nya prognosen är basalternativet för folkökningen på klart högre nivå än i den föregående, eftersom byggmöjligheterna hålls goda och efterfrågan på bostäder förutspås fortsätta rikta in sig på stadsartad bebyggelse.

Allt fler invånare i dagis-, skol- och pensionsålder

Antalet barn i småbarnspedagogikåldern började växa för tio år sedan. Den ökningen väntas fortsätta in på början av 2030-talet. Grundskolebarnen började öka i början av 2010-talet, och ökningen förutspås fortsätta till senare hälften av 2030-talet.

Den åldersklass som kommer in i småbarnspedagogikåldern växer idag allt långsammare, på grund av sjunkande nativitet. Ändå väntas ökningen vara nästan 500 om året under 2020-talet. Antalet barn i grundskoleålder växer mycket snabbt de närmaste åren, med över 1 500 om året.

Antalet pensionärer, alltså över 65-åringar, växer årligen med över tvåtusen tills början av 2030-talet, och över 75-åringarna ökar årligen med upp till 3 000 om året under första hälften av 2020-talet. Antalet personer i arbetsför ålder väntas fortsätta växa som idag in på 2030-talet. En stor del av denna ökning härrör från invandringen.

Ökningen störst i Busholmen, Fiskehamnen,Kronbergsstranden och Böle

I prognosen områdesvis, som uppgjorts fram till år 2030, sker den största folkökningen i de stora projektområdena i Busholmen och i zonen Fiskehamnen-Sumparn, i Kronbergsstranden och övriga Degerö samt i Böle. I dessa områden sker över hälften av Helsingfors folkökning à 90 000 under de följande 12 åren. Övriga områden med betydande folkökning är Kungseken, Malms flygfält, området Dammen-Grindbacka, Ärtholmen, Forsby, Hertonäs företagsområde och Mellungsbacka.

De svenskspråkiga ökar till nästan40 000 fram till år 2030

Under 2010-talet har Helsingfors svenskspråkiga befolkning vuxit med 1 160 till 36 200 personer, och väntas fram till år 2030 ha ökat till 38 300. Både i småbarnspedagogik- och skolåldern blir det fler svenskspråkiga barn än idag. De svenskspråkiga ökar genom att barnen oftast registreras som svenskspråkiga i familjer där modern har ett annat modersmål än svenska.

Antalet svenskspråkiga förutspås växa i synnerhet i Södra, Mellersta resp. Sydöstra stordistriktet. I Södra och Mellersta väntas de svenskspråkiga fram till år 2030 öka med 700-800 i vardera, i Sydöstra med nästan 500. I synnerhet väntas Busholmen, Fiskehamnen och Degerö dra till sig också svenskspråkiga.

Mera om ämnet:

Systemchef Pekka Vuori, +358 9 310 36300, fornamn.efternamn@hel.fi

Källa:

Pekka Vuori och Marjo Kaasila: Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste2018–2050. Ennuste alueittain 2018–2030, Helsingfors stadskanslis statistik 2018:18, pdf-publikation.