Planeringsbyråernas idéer har analyserats – hur fortskrider utredningen av Helsingfors promenadcentrums utvidgning och en underjordisk matargata?

Centrum
2.11.2018

Helsingfors stad fick i början av hösten idéer till en lösning för en betydande utvidgning av promenadcentrum och för en underjordisk matargata från åtta planeringsbyråer. Idéerna gällde dragning av större riktlinjer eller koncentrerade sig på viktiga detaljer.

Målet var att få idéer för en så bra helhetslösning som möjligt med tanke på hur man rör sig i centrum, servicetrafiken, parkeringen och hamntrafiken och promenadcentrums trivsel och funktionalitet. Helhetslösningen omfattar både utvidgningen av promenadcentrum och en underjordisk matargata.

”Planeringsbyråernas förslag var olika till deras omfattning, precision och innehåll. I bedömningen fäste vi uppmärksamhet vid idéernas innovativitet, beaktandet av Helsingfors stadsstrategi, kvaliteten på stadsrum, lösningens funktionalitet och idéernas realiserbarhet”, berättar projektchef Katariina Baarman på Helsingfors stadskansli.

Av planeringsbyråerna lämnade FCG Oy, Pöyry Finland Oy, Sitowise/YIT, WSP, Destia Oy, Finnmap Infra Oy, Ramboll Finland Oy och Traficon in sina idéförslag.

”Av förslagen lyftes möjligheter att utvidga promenadcentrum med nya gågator eller gångförbindelser samt beskrivningar av olika typer av gågator fram för vidare bearbetning. För den underjordiska matargatan föreslogs nya gatuförbindelser och korsningslösningar samt en ny dragning. Avsikten är att utreda alla dessa mer i detalj i fortsättningen”, fortsätter Katariina Baarman.

Alla de inlämnade förslagen lades dessutom upp på tjänsten Kerrokantasi.hel.fi. för stadsbornas kommentarer. Det kom in 156 kommentarer om förslagen. Kommentarerna innehöll sinsemellan mycket olika åsikter. För närvarande undersöks förslag som togs upp i flera åsikter och som gällde till exempel promenadcentrums struktur och gångförbindelser och förbindelserna norrifrån till den underjordiska matargatan.

Förslagen läggs fram i följande fas i slutet av året

På basis av planeringsbyråernas idékartläggning och andra utredningar utarbetas lösningsmodeller som presenteras för stadsborna i slutet av 2018, och de alternativa utkasten till översiktsplaner tas upp i det politiska beslutsfattandet under våren 2019. Resultaten av översiktsplaneringen och bedömningen av förutsättningarna för projektet tas upp i det politiska beslutsfattandet under våren 2020. Projektets eventuella byggfas organiseras separat senare.

Olika slags åsikter om promenadcentrum och en underjordisk matargata har under våren och sommaren samlats in också hos företagare och stadsbor. En sammanställning av dessa finns på hel.fi/kävelykeskusta.

Världens bäst fungerande stad – Helsingfors stadsstrategi 2017–2021 fungerar som riktlinjer för Helsingfors framtid. Strategin förverkligas i spetsprojekt, varav ett är utredningen av en utvidgning av promenadcentrum och förutsättningarna för en underjordisk matargata. I arbetet utreds förutsättningarna för en betydande utvidgning av Helsingfors promenadcentrum, som främjar trivseln och funktionaliteten i stadskärnan, samt en underjordisk matargata, som minskar genomfartstrafiken i centrum och den tunga trafiken till och från hamnarna i gaturummet. Ett mål är också att reda ut hur investeringen i en underjordisk matargata kunde finansieras genom inkassering av vägtullar. #kävelykeskusta