Rytmväxling i gatuarbeten – Helsingfors inleder ett omfattande projekt för att minska olägenheter som orsakas av gatuarbeten

Uutta Helsinkiä
4.12.2018

Helsingfors är en stad i utveckling, där det också i framtiden utförs tusentals gatuarbeten av olika storlekar varje år. I världens bäst fungerande stad ska gatuarbetena skötas på ett sätt som stör stadsbornas vardag så lite som möjligt. Staden inleder ett vidsträckt projekt, vars mål är att producera systemiska och kulturella ändringar med hjälp av vilka de olägenheter som gatuarbetena orsakar för stadsborna kan minskas betydligt.

Helsingfors gator byggs och förbättras snabbare än någonsin. Antalet stora projekt ökar och i innerstaden kommer det varje år att finns flera betydande gatubyggplatser. Gatorna och kommunaltekniken under dem har på många ställen uppnått ombyggnadsåldern. Dessutom satsar staden med dess partner på att förbättra förhållandena för kollektivtrafik, cykelåkning och gång och på att bygga nya bostadsområden.

Utöver de största reparationsarbetena utförs tusentals andra grävarbeten på stadens gator årligen, och gatuområden måste ofta också reserveras för byggplatsbruk.

"Vi har stora utmaningar med de olägenheter som gatuarbetena orsakar för stadsborna. Dessa hänför sig till bland annat schemaläggningen, för långa omloppstider, olägenheter som arbetet orsakar och byggplatsernas skick och kommunikation", beskriver borgmästare JanVapaavuori

En rytmväxling i gatuarbetena eftersträvas på många sätt. Projektets mål är att finna sådana systemiska och kulturella ändringar som kan bidra till att förbättra situationen permanent. Som en del av helheten har staden kommit överens med Aalto-universitetet om ett forskningsprojekt där målet är att utreda gatuprojektens nuläge och de ekonomiska konsekvenserna exempelvis ur invånarnas och företagens perspektiv.

"Efter kartläggningen av nuläget och de bästa inhemska och utländska verksamhetsmodellerna utvecklar vi en egen verksamhetsmodell för Helsingfors som prövas i två gatuobjekt i projektets första skede. I dessa söks metoder för att snabba upp arbetet genom att förkorta väntetiderna, gallra bort onödiga funktioner och öka förutsägbarheten", berättar forskningsprojektets ansvariga professor Olli Seppänen vid Aalto-universitets institution för byggnadsteknik.

De första studerandena från Aalto-universitet har redan börjat göra observationer på Mechelingatans byggplats. I fortsättningen finns planer på att också utnyttja till exempel drönare och satellitdata, med hjälp av vilka det är möjligt att från luften få omfattande data om hur byggplatsen avancerar, vid behov samtidigt från flera byggplatser.

Igatuarbetena förbättras hela kedjan från upphandling till kommunikation

Staden har länge gjort utvecklingsarbete och framsteg har uppnåtts, men nu granskas organiseringen av gatuarbetena systemiskt ur hela systemets perspektiv. Enskilda åtgärder har inte löst helhetsproblemet.

Processen för hela stadens gatuarbeten från programmering via genomförande till kommunikation kommer att överses utgående från lean-tankesättet. Även i Aalto-universitetets forskningprojekt har lean-tankesättet en viktig roll då man söker efter lösningar för att uppnå betydligt kortare omloppstider för gatuprojekten.

Målet är att bland annat att utveckla upphandlingsförfarandet som hänför sig till entreprenader och påverka entreprenörernas arbetsplanering, höja kvalitetsnivån på trafikarrangemangen och öka övervakningens effektivitet samt förbättra dialogen mellan aktörerna på gemensamma byggplatser. Exempelvis det nuvarande sammanlänkandet av entreprenader har gjort att gatuarbetena är känsliga för störningar och hela byggplatsen kan stå stilla på grund av någon detalj. Stadens strategiska avsikter i fråga om betydelsen av att minska olägenheterna från gatuarbeten måste dessutom klargöras för entreprenörerna, och dialogen mellan aktörerna måste intensifieras.

"Vi har redan i anbudsbegäran ställt krav på snabbare tidsscheman och förutsatt en längre dygnsarbetstid. Det stora projektet under år 2019 är ombyggnaden av Tavastvägen och i fråga om det har en marknadsdialog förts med entreprenörerna och projektet har avancerat till entreprenadskonkurrensutsättningsskedet. Målet är att finna bättre sätt att förverkliga ett dylikt stort och krävande objekt", berättar sektorchef Mikko Aho.

I fortsättningen är det också möjligt att projekt förverkligas utgående från en alliansmodell. Framöver kommer även gatuprojektens kommunikation att ske på ett mer föregripande sätt och en intensivare dialog kommer att föras med invånarna under byggtiden.

"Att ändra gatuarbetena så att de förlöper bättre är en stor del av mitt uppdrag att göra Helsingfors världens bäst fungerande stad, men å andra sidan är det bara ett exempel på hur staden kan göras smidigare och fungera bättre. Vi behöver de bästa krafterna till vår hjälp och även till det här arbetet hoppas vi få med många privata aktörer som kan sparra staden. En ny verksamhetsmodell utvecklas på verkstäder som Aalto-universitetet ordnar. Alla aktörer i branschen är välkomna att delta i det här arbetet", säger Vapaavuori.

Detaljerna om hur projektet avancerar och de viktigaste problemen som identifierats i första skedet är föremål för en dialog på ett evenemang som ordnas för aktörer i branschen i januari 2019.

Fakta

 • Helsingfors stad investerar år 2018 cirka 140 miljoner euro i byggande och reparation av gator och trafikleder.
   
 • Av stadens gatuinvesteringar är ungefär 50 % nybyggande i centrala projektområden såsom Busholmen, Fiskehamnen, Böle och Kronbergsstranden. Det övriga nybyggandets andel är ungefär 15 % och ombyggnad av gator utgör en andel på ungefär 30–35 % av investeringarna. Andelen projekt som förverkligas i samverkan med staten (Trafikverket) varierar årligen.
   
 • I nuläget finns cirka 100 gatuprojekt per år i planeringsskedet och cirka 200–300 gatuprojekt per år i byggskedet. Dessutom utförs hundratals mindre arbeten såsom små reparationer och beläggningsarbeten.
   
 • I stadens egna gatuprojekt prioriteras projekt som syftar till att främja bostadsproduktionen, förverkligande av cykeltrafikens målnätverk i innerstaden och utvecklingsprojekt inom kollektivtrafiken.
   
 • De största entreprenaderna som stör vardagen mest är dock de där det är fråga om ombyggnad av gator i ett tätt gaturum. De här projekten förverkligas enligt YKT-modellen (gemensam kommunalteknisk byggarbetsplats) tillsammans med bl.a.  HRM, Helen och teleoperatörerna.
   
 • Utöver staden utförs gatuarbeten av ett flertal andra aktörer. År 2017 beviljade staden 6 400 tillstånd för olika slags arbeten på gator och i parker.