Utvecklandet av Malms flygfält fortsätter – arrendeavtalet för den obevakade flygplatsen utlöper vid utgången av år 2019

Uutta Helsinkiä
5.12.2018

Helsingfors stads har utarrenderat en del av Malms flygfält till Malmin lentokenttäyhdistys ry, som fungerar som operatör för den obevakade flygplatsen. Enligt föreningens arrendeavtal är arrendetiden från och med 1.1.2017 tills vidare, med en uppsägningstid på en månad.

Föreningen har ansökt hos staden om en förlängning av arrendeavtalet. Stadsmiljösektorn har 5.12.2018 fattat ett avböjande beslut om en förlängning av arrendeavtalet och sagt upp arrendeavtalet så att det löper ut 31.12.2019, vilket också var tidsgränsen i det ursprungliga arrendebeslutet.

Staden har också hyrt ut lokaler och markområden till flera aktörer i flygfältets område. Förhandlingar med hyrestagarna förs under år 2019.

Det mest betydandebostadsområdet i den nya generalplanen

Det finns en avsikt att under åren 2020–2045 bygga bostäder för totalt 25 000 invånare i området Malms flygfält. Grunden för planeringen ligger i Generalplan för Helsingfors (2016) där Malms flygfält är stadens mest betydande nya byggområde.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade 8.11.2018 i sitt beslut om den nya generalplanen för Helsingfors att det inte finns orsak att ändra den i fråga om Malms flygfält. Planläggningen av området kan utgående från beslutet fortsätta.

Byggandet inleds i början av 2020-talet

Byggandet av Malms flygfält börjar i södra delen av området, där det planeras hem för cirka 4 500 invånare. Först bebyggs Nallebrinken och Flygstationskvarteren. Bostadsbyggandet börjar uppskattningsvis år 2022 och grundberedningen och de kommunaltekniska arbetena i början av 2020-talet.

Beslutetom arrendeavtalet (på finska)

Informationom området Malms flygfält