Stadsfullmäktige godkände en gång- och cykeltunnel i centrum

Centrum
31.1.2019

Stadsfullmäktige godkände översiktsplanen för en gång- och cykeltunnel från Medborgartorget till Kajsaniemi. Rutten är huvudförbindelse för cykeltrafiken i Helsingfors centrum. Kostnadsprognosen för projektet uppgår till sammanlagt cirka 23 miljoner euro.

Tunnelförbindelsen under Helsingfors bangård knyter samman de viktigaste infartslederna för cykeltrafik från stadens västra och östra sida. Tunneln förläggs norr om den befintliga gångtunneln från Kajsaniemiparken till Elielplatsen.

Målet med projektet är att erbjuda en direkt, smidig förbindelse från Västbanan, som går under Mannerheimvägen, till Kajsaniemiparken öster om järnvägen och därifrån österut och norrut. Rutten är huvudförbindelse för cykeltrafiken i Helsingfors centrum.

Det har bedömts att den nya tunnelförbindelsen gör cykling mera attraktivt och ger cykeltrafiknätet ökad täckningsgrad.
Investeringsprogrammet i stadens budget innehåller medel för genomförande av projektet åren 2019–2023. Det har uppskattats att det tar två år att bygga tunneln.

Då projektet utreddes undersöktes två olika broalternativ till en tunnel. Vid tiden för arbetet på översiktsplanen och byggbarhetsutredningen fördes det en dialog med bland annat kultur- och fritidssektorn och med Trafikverket och Senatfastigheter. Stadsborna har gett feedback på flera kanaler, bland annat ett öppet diskussionsmöte i Kajsaniemiparken och via tjänsten Säg din åsikt (Kerrokantasi).

Mer information (på finska):

Övervakningen av tjänsteleverantörer och vinterunderhållet teman under frågestunden

På fullmäktiges frågestund behandlades två frågor. Ledamoten Eveliina Heinäluoma ställde en fråga om stadens egenkontroll av privata tjänsteleverantörer. Frågan besvarades av borgmästare Jan Vapaavuori och biträdande borgmästarna Sanna Vesikansa och Pia Pakarinen.

Den andra frågan ställdes av ledamoten Terhi Koulumies och den gällde vinterunderhållet. Frågan besvarades av biträdande borgmästare Anni Sinnemäki.

Fullmäktige utsåg ledamöter i stadsstyrelsen

Stadsfullmäktige valde vid sitt sammanträde en ny första vice ordförande för stadsstyrelsen. Anni Sinnemäki (Gröna) valdes till vice ordförande. Till ny ledamot i stadsstyrelsen valdes Kaisa Hernberg (Gröna). Fullmäktige valde också in ledamöter i stadsstyrelsens sektioner. Hannu Oskala (Gröna) valdes till ersättare i stadsstyrelsens näringslivssektion (personlig ersättare för Anni Sinnemäki). Ozan Yanar (Gröna) valdes till ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion (personlig ersättare för Jasmin Hamid).

Alla beslut från stadsfullmäktiges sammanträde 30.1 kan läsas i beslutsmeddelandet (på finska)
Röstningskartorna i fullmäktige och andra uppgifter om fullmäktiges sammanträde publiceras under torsdagen på Helsingforskanalen i anslutning till videoinspelningen, www.helsingforskanalen.fi.

Stadsfullmäktige