Vapaavuori, Lyly och Viljanen: Helsingfors, Tammerfors och Vanda bereder sig på att delta i projektbolaget för Finlandsbanan

Uutta Helsinkiä
1.2.2019

Städerna Helsingfors, Tammerfors och Vanda börjar förbereda deltagande i projektbolaget för Finlandsbanan, vilket har som syfte att utveckla stambanan. Finlandsbanan kommer att erbjuda en direkt, snabb förbindelse mellan Helsingfors centrum och Helsingfors-Vanda flygplats, en direkt fjärrtågsförbindelse från stambanan till flygplatsen och en tågförbindelse på ungefär en timme mellan Tammerfors och Helsingfors. Finlandsbanan är till stor nytta för möjligheterna att utveckla spårtrafiken och för hela Finland.

Ekonomipolitiska ministerutskottet fattade i dag ett beslut om bildandet av ett nytt statsägt aktiebolag för banprojektsbolagen. Av projektbolagen är bolaget för Finlandsbanan redo att inleda sin verksamhet. Bolaget är det som snabbast kan föras vidare.

För att projektbolagen ska kunna bildas krävs det att de till ägare också får andra offentliga sammanslutningar eller offentligt ägda organisationer som vinner på projektet. Städerna inleder i brådskande ordning sina egna förhandlings- och beslutsprocesser i saken. Staten investerar till en början 16 miljoner euro i projektbolaget för Finlandsbanan, och det är meningen att de övriga ägarna ska investera sammanlagt 15 miljoner euro. Därmed förblir staten majoritetsägare i projektbolaget.

Under åren 2019–2021 har projektbolaget till uppgift att främja planeringen av projektet och samla ihop andra eventuella ägare som investerar i bolaget. Målet är att få ett klart stöd för anläggandet av Finlandsbanan också i den kommande regeringens program.

– Finlandsbanan är det viktigaste och mest brådskande utvecklingsprojektet i hela Finlands bannät. Utan innovativa nya finansieringsmodeller skulle nationellt viktiga omfattande infrastrukturprojekt bli fördröjda med årtionden i brist på budgetmedel. Spårtrafiken får en allt större betydelse som en hållbar förflyttningsform, men stambanan är redan nu svårt överbelastad. Stambanan betjänar en stor del av finländarna, och det är till nytta för hela Finland att projektet Finlandsbanan främjas snabbt, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

– Vi har möjligheten att med en och samma investering i Finlandsbanan utveckla en betydande del av hela Finland, skapa nya jobb och skatteintäkter för hela landet och främja våra klimatmål. Ambitiösa mål kräver ambitiösa lösningar, framhåller Tammerfors borgmästare Lauri Lyly.

Det är fråga om ett viktigt projekt för att lösa det kapacitetsproblem som stör hela stambanan. Städerna längs stambanan har tillsammans med VR, Finavia och Finnair redan länge diskuterat projektet.

– Med tanke på den nationella konkurrenskraften är det mest brådskande inom projektet Finlandsbanan att utveckla den livligast trafikerade bansträckan Helsingfors–flygplatsen–Tammerfors. Det första steget är att sätta igång med planeringsarbetet för att öppna den här flaskhalsen, som vi är mycket medvetna om, säger Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen.

Stambanan i Finland kommer att bli en officiell del av det europeiska trafikkärnnätet, dvs TEN-T-kärnnätet. Detta gör det möjligt att få EU-stöd för de framtida investeringarna i Finlandsbanan.

– Finlandsbanan för med sig tillväxt, jobb och företag i Finland såväl under byggtiden som därefter. Det är inte fråga om ett projekt med regionalpolitiska motiv, utan en omfattande helhet, vars effekter sträcker sig över hela landet, fortsätter Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen.

I visionen för Finlandsbanan blir Finland fast anknutet till det europeiska bannätet och det globala nätet av flygplatser. Detta har en avsevärd inverkan på den nationella konkurrenskraften.

– Kommunernas medverkan beror på hur de snabbare förbindelserna påverkar nåbarheten, den regionala ekonomin och områdets dragningskraft och utveckling. Statens roll som finansiär av infrastrukturprojekt måste bevaras stark också i framtiden. Utan detta kan knappast något projekt avancera. Den nya regeringen måste komma ihåg det här, påminner Tammerfors borgmästare Lauri Lyly.

– Byggandet av Finlandsbanan innebär att förbindelserna från alla håll i Finland till Helsingfors-Vanda flygplats blir betydligt snabbare i framtiden. Samtidigt förbättrar investeringen i Finlandsbanan våra förbindelser också till den övriga världen, vilket är en ödesfråga för ett litet exportorienterat land, dess allt mer internationaliserade städer och företagen med global verksamhet, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

#suomirata