Tornhus och bostäder för ett tusental personer i Uggeldalen i Västra Böle

Böle
28.3.2019

Helsingfors stadsfullmäktige godkände en detaljplaneändring för Uggeldalen i Västra Böle, omfattande flervåningshus med bostäder för ungefär tusen personer i området. Detaljplanen gör det också möjligt att bygga ett tornhus i 16 våningar.

I området har planerats bland annat bostadshus lämpliga för serviceboende, likaså studentbostäder. De lokaler på gatuplan som vetter mot Radiogatan och Hallåmansgatan anvisas för affärs-, kontors-, service- och allaktivitetslokaler. Kvartersområdet är i privat ägo och används för närvarande av bolaget MTV. De nuvarande lokalerna är byggda 1967–1983.

Bostadsområdet Uggeldalen byggs som en helhet kring en stor kvartersgård. Byggmaterialet är delvis rödtegel liksom i grannhusen. Tornhuset i hörnet av Ilmalagatan och Radiogatan utgör ett landmärke i stadsstrukturen och är vad höjden beträffar anpassat till vattentornen i närheten. De två vattentornen med rödtegelfasad, som kallas vattenborgar, är värdefulla ur kulturhistoriskt och stadsbildsmässigt perspektiv, och de är skyddade i detaljplanen.

Det kommer att finnas en allmän fotgängarförbindelse från Ilmalagatan genom kvarteret mot Centralparken. Ett litet markområde i områdets sydvästra del ansluts till Centralparken.

Munhälsovårdstjänsterna flyttar till nya lokaler

Staden hyr lokaler för munhälsovård i Mejlans av samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Munhälsovårdstjänsterna har varit förlagda till hyreslokaler i Brunakärr tillhörande Helsingfors universitets odontologiska institution, men universitetet har för avsikt att avstå från dessa lokaler.

De ersättande hyreslokalerna totalrenoveras och ska enligt tidsplanen stå färdiga sommaren 2020. Ett hyresavtal har ingåtts på tjugo år för en årshyra på drygt en miljon euro. Man förbereder sig på de ändringsbehov som föranleds av vård- och landskapsreformen genom ett uppsägningsvillkor enligt vilket den som har lagstadgat organiseringsansvar för social- och hälsovården har rätt att säga upp avtalet under år 2020 eller 2021 så att det slutar gälla tolv månader från uppsägningen utan att uppsägningen medför ersättningsskyldighet.

De nya lokalerna finns vid Haartmansgatan 1. De vårdlokaler som betjänar patienterna liksom personalens lokaler för bakgrundsarbete placeras i huvudsak på gatuplan på byggnadens första våning.

Byggnaden vid Haartmansgatan 1 ägs av specialinvesteringsfonden eQ Hoivakiinteistöt, som har hyrt ut lokalerna till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Läs mer:

Stadsfullmäktige