Helsingfors får ny spårvagnslinje mellan Fiskehamnen och Böle

Uutta Helsinkiä
11.4.2019

Helsingfors stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde den 10 april en detaljplan för spårvagnstrafik-, gatu- och parkområden i Vallgård och detaljplaneändring för ett parkområde i Gumtäkt. Detaljplanelösningen gör det möjligt med en ny spårvägsförbindelse mellan Fiskehamnen och Böle. Fullmäktige godkände också en plan för en omfattande teknisk och funktionell ombyggnad av Finlandiahuset, som enligt planerna ska inledas år 2022.

Motion och rörlighet och risken att papperslösa utnyttjas som arbetskraft teman på frågestunden

Under stadsfullmäktiges sammanträde hölls en frågestund, vid vilken två frågor behandlades: ledamoten Otto Meris fråga om främjande av motion och rörlighet och ledamoten Heidi Aholas fråga om risken att den nya gruppen papperslösa utnyttjas som arbetskraft. Otto Meris fråga besvarades av biträdande borgmästaren för kultur och fritid Nasima Razmyar. Heidi Aholas fråga besvarades av borgmästare Jan Vapaavuori.

Ny spårvagnslinje mellan Fiskehamnen och Böle – med cykelväg intill

Helsingfors stadsfullmäktige godkände detaljplan för spårvagnstrafik-, gatu- och parkområden i Vallgård och detaljplaneändring för ett parkområde i Gumtäkt. Detaljplanelösningen gör det möjligt med en ny spårvägsförbindelse mellan Fiskehamnen och Böle. Kostnadsprognosen för projektet uppgår till sammanlagt cirka 79 miljoner euro. Intill spårvägslinjen anläggs också ett nytt pendlingsstråk för cyklister.

Detaljplanen gäller Vallgårdsdalens järnvägsområde som inte längre är i användning, Vallgårdsdalens park och utkanten av parken med gräns mot kvartersområdet för Backasbrinkens simhall. Detaljplanen gör det möjligt att anlägga en spårvägsförbindelse mellan Fiskehamnen och Böle samt att anlägga radiella stomförbindelser. Den nya spårvägen utgör också en snabb kollektivtrafikförbindelse från Campus Gumtäkt och de södra delarna av Arabiastranden till Böle.

Förbindelsen anläggs som ett grässpår för spårtrafik där trafik med motorfordon inte är tillåten. Den nya spårvägsförbindelsen har getts en sådan sträckning att den är anpassad till parkmiljön och stör den övriga användningen av parkområdet så lite som möjligt. Ett pendlingsstråk för cykeltrafik har i planen placerats bredvid spårvägen. När cykeltrafiken styrs in på pendlingsstråket förbättras tryggheten och användningsmöjligheterna i parken.

Kostnadskalkylen för Fiskehamnens spårvägar har en slutsumma på sammanlagt 79,3 miljoner euro. Spårvägssystemets andel av de totala kostnaderna är 56 miljoner euro och gatubyggandets andel 23,5 miljoner euro. Pendlingsstråket för cykeltrafik har en separat kostnadskalkyl på 3,5 miljoner euro.

Totalrenoveringen av Finlandiahuset börjar 2022

Stadsfullmäktige godkände också en omfattande teknisk och funktionell ombyggnad av Finlandiahuset. I Finlandiahuset förnyas bland annat de hustekniska systemen, energihushållningen och tillgängligheten förbättras och fasaden förnyas. Vid ombyggnaden förstoras huset också med underjordiska tekniska lokaler och biutrymmen.

Lokalerna inomhus ändras och renoveras i syfte att kunna utveckla verksamheten och göra den smidigare. Dessutom kommer ytor, interiörer och möbler att renoveras och förnyas. I projektet förnyas dessutom fasaderna och yttertaken med värmeisoleringar, och fönster, ytterdörrar och fuktskadade konstruktioner renoveras och skadliga ämnen avlägsnas.

På de yttre väggarna förnyas fasadplattorna, fästanordningarna och värmeisoleringarna. Vid förnyandet av fasadplattorna kommer särskild vikt att fästas vid materialets tålighet. Materialet för ytterväggarna väljs på basis av resultaten från ett undersökningsprojekt om fasadmaterial i början av 2020. Kostnaderna för fasadombyggnaden ingår i kostnaderna för projektplanen.

Kostnaderna för projektet uppgår till sammanlagt cirka 119 miljoner euro. Fasadreparationens andel av detta är ca 12 %, dvs. ungefär 14 miljoner. Fasadmaterialens andel är ca 7 miljoner. Det är meningen att ombyggnadsarbetet ska inledas i februari 2022 och slutföras i juni 2024.

Finlandiahuset har för Helsingfors en betydande, positiv ekonomisk inverkan, eftersom Helsingfors hör till de 20 mest populära platserna för internationella konferenser. En kongressgäst lämnar i genomsnitt 2 000 euro efter sig under sitt besök i Helsingfors. Att ha framgång som kongresstad är dessutom en viktig imagefaktor för Helsingfors.

Projektplanen har utarbetats i samarbete mellan stadsmiljösektorn och Finlandia-huset Ab. Vid planeringen av projektet har företrädare för bland annat Museiverket, Alvar Aalto-stiftelsen och stadsmiljösektorn hörts som sakkunniga.

Iframe not supported

Röstningskartorna i fullmäktige och andra uppgifter om fullmäktiges sammanträde publiceras på Helsingforskanalen i anslutning till videoinspelningen, www.helsingforskanalen.fi.