Brändös nya tillfälliga undervisnings- och daghemsbyggnad förbättrar tillgången till tjänster i området

Förorter
15.4.2019

En tillfällig byggnad kommer att upprättas iJuliusparken på Brändö som kommer att användas av Daghemmet Domus (Brändövägen4), Brändö gymnasium (Ståhlbergsvägen 2) och för den finskspråkigaförskoleundervisningen. Projektet innebär fler platser för finskspråkigförskoleundervisning på Brändö och nya platser för yngre svenskspråkiga barnsförskoleundervisning, som för ögonblicket helt saknas i området.

Daghemmet Domus behöver nya lokaler eftersom de nuvarande trånga lokalerna är i dåligt skick och de allra yngsta barnen inte alls kan placeras dit. Lokalerna i Brändö gymnasium och lågstadieskolas byggnad är likaså inte tillräckliga för det nuvarande elevantalet, och extra utrymme behövs för minst 50 elever. Det behövs också nya platser för den finskspråkiga förskoleundervisningen i området (28 platser). Genom projektet vill man säkra områdets närtjänster och förbättra utrymmena som är i bruk.

De förberedande arbetena vid bygget inleds snart

De förberedande arbetena före det egentliga bygget kommer att startas i parken så fort som möjligt, eftersom lokalerna behövs redan i början av augusti. Exempel på förberedande arbeten är byggande av stängsel, byte av jordmassor, beredning av nödvändiga vägar för service- och skjutstrafiken samt fällning och skydd av träd. Byggplatstrafiken är livligast i början av projektet.

Platsen valdes bland fem alternativ

När man beslutade om platsen kartlade man flera olika alternativ. Den bästa platsen bland alternativen visade sig vara den norra delen av Juliusparken, även om man tvingas fälla träd där. Utgångspunkten var att hitta en plats som hade en så liten inverkan som möjligt på vardagen för de som använder platsen och för områdets invånare.

För paviljongen undersöktes också fyra andra alternativ för placering:

1.     Eugen Schaumans park lämpar sig inte för servicebyggande eftersom den är en översvämningsäng. Därtill hör parken bland annat till en kulturmiljö med villastaden på Brändö som har riksomfattande betydelse (RKY2009).

2.     Parktomten bredvid tennishallen i ändan av Lars Soncks väg har inte utrymme för både en byggnad och gården som behövs.

3.     Användning av Risto Rytis park skulle förstöra en park som alldeles nyss renoverats. Man skulle tvingas placera byggnaden och dess gård i mitten av området. Servicevägen och gården skulle kräva en stor del av parken.

4.     Kramerslunden har klassificerats som en värdefull miljö som en park som representerar tidigt 1900-tals klassicism. I parken finns bl.a. en fontän och stentrappor.

Juliusparkens nuvarande lekplats förblir i bruk, eftersom en egen instängslad gård görs åt daghemmet. Servicetrafiken för objektet under den tillfälliga användningen planeras ske via Bergsrådsvägen.Platserna för skjutstrafiken skulle placeras på Brändövägens sida.

Behovet av tillfälliga daghems- och skolbyggnader ärstor i hela staden

Det pågående året är ett rekordår för byggande av paviljonger för daghem och undervisning i Helsingfors. De flesta av de 17 paviljongerna ska stå färdiga redan i augusti 2019, vilket gör att planerings- och byggprocesserna måste genomföras snabbare än vanligt. Nya daghemsplatser behövs i år för ungefär 1600 barn.

Ett informationsmöte för barnens vårdnadshavare hölls om projektet den 5 april 2019.

Bild: Enligt den preliminära planen skullebyggnaden ha två våningar och daghemmet skulle placeras på bottenplanet. Denfinskspråkiga förskoleundervisningen och gymnasiets två klassrum skulle vara påden övre våningen.