Platsen för den tillfälliga skol- och daghemsbyggnad som ska byggas på Brändö har fastställts

Fiskehamnen
30.4.2019

Den tillfälliga skol- och daghemsbyggnad somplanerades i Juliusparken på Brändö kommer att placeras i närheten avJuliusparken, på andra sidan Bergsrådsvägen. Lokalerna i byggnaden ska användasav Daghemmet Domus, Brändö gymnasium och daghemmet Kulosaari.

Många Brändöbor har kontaktat staden med önskemål om att man inte ska bygga i Juliusparken. Till följd av Brändbornas synpunkter och utgående från en bedömning av olika placeringsalternativ har man beslutat att placera paviljongen på ett område bredvid parken, där en del träd redan har fällts.

Den nya byggplatsen är också längre bort från de kraftlinjer som löper genom området än den byggplats som preliminärt planerades i Juliusparken.

Flera alternativa placeringar utreddes 

Utgångspunkten var att hitta en plats för paviljongen som hade en så liten inverkan som möjligt på vardagen för de som använder platsen och för områdets invånare.

För paviljongen undersöktes Juliuspaken och fyra andra alternativ för placering:

1. Eugen Schaumans park lämpar sig inte för servicebyggande eftersom den är en översvämningsäng. Därtill hör parken bland annat till en kulturmiljö med villastaden på Brändö som har riksomfattande betydelse (RKY 2009).

2. Parktomten bredvid tennishallen i ändan av Lars Soncks väg har inte utrymme för både en byggnad och gården som behövs.

3.  Användning av Risto Rytis park skulle förstöra en park som alldeles nyss renoverats. Man skulle tvingas placera byggnaden och dess gård i mitten av området. Servicevägen och gården skulle kräva en stor del av parken.

4. Kramerslunden har klassificerats som en värdefull miljö som en park som representerar tidigt 1900-tals klassicism. I parken finns bl.a. en fontän och stentrappor.

Som ett alternativ till Juliusparken föreslog några av invånarna i området även tomten söder om Kulosaaren ala-aste (Werner Wiréns väg), men den är inte längre ledig.

Daghemmet Domus behöver nya lokaler eftersom de nuvarande trånga lokalerna är i dåligt skick och de allra yngsta barnen inte alls kan placeras dit. Lokalerna i Brändö gymnasium och lågstadieskolas byggnad är likaså inte tillräckliga för det nuvarande elevantalet, och extra utrymme behövs för minst 50 elever. Det behövs också nya platser för det finskspråkiga daghemmet i området. Med paviljongen vill staden trygga närtjänsterna för Brändöborna.

I planeringen av gården har man beaktat trafikbullret från Österleden.

De förberedande arbetena vid bygget inleds snart

De förberedande arbetena före det egentliga bygget kommer att startas i parken så fort som möjligt, eftersom lokalerna behövs redan i början av augusti. Exempel på förberedande arbeten är byggande av stängsel, byte av jordmassor, beredning av nödvändiga vägar för service- och skjutstrafiken samt fällning och skydd av träd. Byggplatstrafiken är livligast i början av projektet.

Bild: På flygbilden ser man paviljongens läge. Deexakta ritningarna är ännu under arbete. Bildkälla: Helsingfors stad