Sommarens vägarbeten påverkar trafiken

Uutta Helsinkiä
3.6.2019

Med sommaren kommer vägarbetena. Här i denna nyhet har vi sammanställt information om de gator och parker i Helsingfors där det byggs och repareras. Pågående vägarbete medför avvikande trafikarrangemang och ändrade rutter samt besvärligheter när det gäller att ta sig fram i staden. Byggandet av Jokerbanan kommer igång på många ställen i Helsingfors. På Böle bro förbereder man sig för öppningen av kollektivtrafikterminalen, och ombyggnaden av Tavastvägen fortsätter.

HST reparerar och anlägger ny spårväg i sommar

I sommar och i höst reparerar man och anlägger man ny spårväg för spårvagnstrafiken, vars linjenät utvidgas. I anslutning till rälsarbetet installerar HST nya växlar med djupa spår på vissa områden för att minska oljudet. 

HST reparerar och anlägger spårväg

Byggandet av Jokerbanan inverkar på trafiken i huvudstadsregionen

I början av juni inleds byggandet av snabbspårvägen Jokerbanan på 13 ställen. Byggarbetet har betydande inverkan på trafiken i huvudstadsregionen. I närheten av byggplatserna inför man tillfälliga trafikarrangemang som innebär förändringar i rutterna för fotgängare och cyklister och för motorfordons- och kollektivtrafiken så länge byggandet pågår. Detaljerad information om trafikarrangemangen finns på Jokerbanans webbsida och på skyltar vid byggplatserna. 

Arbetet med att anlägga Jokerbanan kräver att man på över 20 ställen måste göra betydande och omfattande ändringar i dragningen av vattentjänstens ledningar. I de områden där entreprenaden pågår passar man samtidigt på att förnya andra ledningsnät som tillhör Helsingforsregionens miljötjänster HRM. Medan arbetet pågår, genomför man dessutom flera tillfälliga arrangemang i syfte att trygga vattenförsörjningen.

Medan byggandet av Jokerbanan pågår, läggs ledningsnätet om i syfte att säkerställa vattenförsörjningen

Byggandet av Jokerbanan börjar

Undantagsarrangemang i trafiken på grund av Bölebrons byggplats

Spårvagnslinjerna 2 och 7 går inte till Västra Böle 3.6–11.8 utan övergår till avvikande rutter. Linjen 2 går till ändslingan på Granvägen i Mejlans och linjen 7 slutar i Östra Böle. På banavsnittet från Folkpensionsanstalten till Böle ersätts spårvagnen av buss 2X. Byggplatsen påverkar även biltrafiken, eftersom filerna i korsningen av Bölebron och Bangårdsvägen byter plats.

Undantagsarrangemang i trafiken på grund av Bölebrons byggplats

Läs mer: