Helsingfors stad bereder en försäljning av affärslokalerna i Glaspalatset till Amos Rex-ägaren Föreningen Konstsamfundet

Centrum
7.6.2019
Helsingfors stad planerar att sälja sin andel i Glaspalatset. I och med affären övergår Glaspalatset i sin helhet i Föreningen Konstsamfundets dotterbolags ägo. Konstsamfundet förvaltar också konstmuseet Amos Rex.

Helsingfors stad planerar att sälja sin andel i Glaspalatset. I och med affären övergår Glaspalatset i sin helhet i Föreningen Konstsamfundets dotterbolags ägo. Konstsamfundet förvaltar också konstmuseet Amos Rex.

Staden äger i nuläget 30,85 procent av aktierna i Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors. Resten av aktierna ägs av Föreningen Konstsamfundet r.f.

Samarbetspartnerna har förhandlat fram ett köpebrev genom vilket stadens aktier övergår i Föreningen Konstsamfundets dotterbolags Mercator Fastigheters ägo. Den överenskomna köpesumman är 33,5 miljoner euro. Glaspalatstomten förblir i stadens ägo.

Föreningen Konstsamfundet r.f. är en av Amos Anderson år 1940 grundad solid förening som driver konstmuseet Amos Rex i Glaspalatset. Dessutom beviljar föreningen stipendier till bl.a. aktörer inom konst och främjar svenskspråkig kultur bland annat genom att ge ut flera svenskspråkiga tidningar i Finland. Dotterbolaget Mercator Fastigheter Ab fokuserar på ägande av fastigheter.

Föreningen Konstsamfundets nuvarande aktier berättigar till besittning av Amos Rex museilokaler, Bio Rex och museets kontorslokaler. Staden förvaltar de kommersiella affärslokalerna i Glaspalatset, där hyrestagarna är bl.a. restaurang- och kaféföretagare.

Då aktieaffären realiseras övergår företagarnas hyresavtal i den nya ägarens besittning. Inga ändringar sker i hyresförhållandena.

”Konstsamfundet har investerat 50 miljoner euro i byggandet av Amos Rex och i ombyggnaden av gamla Glaspalatset. Som Glaspalatsets huvudägare har vi redan tidigare burit huvudansvaret för utvecklingen av byggnaden. I den här situationen är det naturligt att vi köper stadens minoritetsaktier. Vårt mål är att göra Glaspalatset till en allt viktigare mötesplats för konst och stadskultur”, konstaterar Konstsamfundets verkställande direktör StefanBjörkman.

Helsingfors stadsmiljönämnd behandlar förslaget som gäller försäljningen av lokalerna i Glaspalatset på sitt sammanträde tisdagen den 11 juni 2019. Genomförandet av affären förutsätter också ett beslut av stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Glaspalatset, som färdigställdes år 1935, är en av de kändaste funkisbyggnaderna i Helsingfors. Den senaste renoveringen av Glaspalatset gjordes åren 2016–2018. Sommaren 2018 färdigställdes de nya lokalerna för konstmuseet Amos Rex under Glaspalatstorget. Glaspalatsets adress är Mannerheimvägen 22–24.

Glaspalatsets aktieaffär är i överensstämmelse med Helsingfors stads fastighetsstrategi, som är under beredning. Stadens mål är att avstå från sådana lokaler som inte behövs för stadens egna tjänster.

Läs mer:

Helsingfors stadsmiljönämnd, föredragningslista 11.6.2019

.