Helsingfors stad klar med sin rapport till FN om hållbar utveckling

Uutta Helsinkiä
18.6.2019
Helsingfors vill vara en föregångare för lokalt genomförande av globalt ansvar och fattade i september 2018 beslut om att som andra stad i världen, efter New York, och första stad i Europa utfästa sig att frivilligt lämna rapport till FN om verkställandet av målen för hållbar utveckling. Rapporten Från Agenda till handling – Genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling i Helsingfors 2019 har blivit klar och ska överlämnas till FN i juli.

Helsingfors vill vara en föregångare för lokalt genomförande av globalt ansvar och fattade i september 2018 beslut om att som andra stad i världen, efter New York, och första stad i Europa utfästa sig att frivilligt lämna rapport till FN om verkställandet av målen för hållbar utveckling. Rapporten Från Agenda till handling – Genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling i Helsingfors 2019 har blivit klar och ska överlämnas till FN i juli.

FN:s medlemsländer kom år 2015 överens om mål och åtgärdsprogram för hållbar utveckling. Handlingsprogrammet Agenda 2030 är universellt och syftar till avlägsnande av extrem fattigdom och till främjande av hållbar utveckling där miljön, ekonomin och människan beaktas likvärdigt. Det finns allt som allt 17 mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG). Ett FN-forum på hög politisk nivå fastställer årligen de mål där man lägger tyngdpunkten och vars framskridande är föremål för rapportering. År 2019 lägger man tyngdpunkten på god utbildning (SDG4), anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (SDG8), minskad ojämlikhet (SDG10), bekämpa klimatförändringen (SDG13), fredliga och inkluderande samhällen (SDG16) samt samarbete och partnerskap (SDG17).

”I världen växer städerna i betydelse, och målet är att städerna ska ses som strategiska partner – inte bara som verkställare av agendan – vid alla de bord där globala problem löses. Målen för hållbar utveckling är den universella referensram där denna diskussion kan föras likvärdigt olika parter emellan”, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

Målen omvandlas från agenda till handling på stadsnivå

En avsevärd del av arbetet med att genomföra målen för hållbar utveckling sker i realiteten på lokal nivå. Städerna spelar en betydande roll när det gäller hur väl man lyckas nå målen. Den modell för lokal rapportering som New York har utformat, främjar synliggörandet av städernas roll både i förhållande till stadsborna och till världssamfundet.

Syftet med rapporten har varit att producera kunskap om genomförandet av hållbar utveckling i Helsingfors. Genom att gå in för att delta i rapporteringsprocessen har man också haft möjlighet att mitt i strategiperioden granska hur målen med Helsingfors stadsstrategi 2017–2021 tjänar FN:s mål för hållbar utveckling.

Man har med rapporteringen också velat främja samarbete med det internationella samfundet, få även andra städer att gå in för att granska hållbar utveckling samt påverka situationen så att städernas insats för genomförande av målen för hållbar utveckling ökar globalt. Helsingfors upprätthöll under hela processen ett nära samarbete med staden New York.
Likaså är en fungerande relation mellan stat och stad en central komponent i att lyckas med att nå målen för hållbar utveckling.

Helsingfors har lyckats väl med hållbar utveckling

Man kommer i rapporten Från Agenda till handling – Genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling i Helsingfors 2019 fram till den slutsatsen att Helsingfors stadsstrategi är ambitiös och omfattande och att den i fråga om sina målsättningar passar väl ihop med FN:s mål för hållbar utveckling. I rapporten lyckades man åskådliggöra att Helsingfors redan har genomfört eller är i färd med att vidta åtgärder som främjar FN:s mål på stadsnivå. Man hittade inga anmärkningsvärda brister eller luckor i genomförandet av tyngdpunktsmålen för hållbar utveckling.

Fastän man i rapporteringen har en infallsvinkel som är strategiskt helhetsbetonad, så täcker den inte stadens hela produktion av basservice eller stadens hela grundläggande verksamhet. Staden främjar genomförandet av FN:s mål också på många andra sätt än med de åtgärder som nämns i denna rapport. Därutöver konstateras det att det i samband med en eventuell fortsatt rapportering vore skäl att utveckla och komplettera mätare som lämpar sig för uppföljningen av FN-målen. Vad uppföljningsmätarna anbelangar består svårigheten i att utveckla jämförbara mätare. Det vore också skäl att mera detaljerat analysera beröringspunkterna mellan den lokala nivåns verksamhet och delmålen under respektive mål för hållbar utveckling.

Resultaten ska styra stadens verksamhet

Staden fortsätter att utveckla förankringen av stadsstrategin i och med rapportens resultat och de frågor som rapporteringsprocessen har lyft fram, så att målen för hållbar utveckling ska förverkligas så väl som möjligt i stadsorganisationen. Medvetenhet om främjande av målen med hållbar utveckling i ens eget arbete ökar chanserna att man ska lyckas.

Likaså kommunicerar staden aktivt resultaten till stadsborna och sina intressentgrupper, så att medvetenheten om betydelsen av målen för hållbar utveckling i stadens vardagsaktiviteter ökar.

Helsingfors fortsätter också sitt aktiva internationella påverkansarbete vars mål är att få andra städer att gå in för frivillig verkställighetsrapportering. Helsingfors strävar tillsammans med andra städer efter att påverka situationen så att man på centrala internationella forum och i dito nätverk – samt särskilt i FN – identifierar städernas betydelse och så att städerna framöver ska ha möjlighet att delta också i utformningen av agendan och målsättningarna – inte bara i verkställandet. Helsingfors verkar också aktivt för förbättrad global välkändhet för målen för hållbar utveckling.

Från Agenda till handling – Genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling i Helsingfors 2019  PDF

Läs mera