Alternativen för den fortsatta planeringen av Helsingfors promenadcentrum och underjordiska matargata går vidare till beslutsfattande

Centrum
13.9.2019
Helsingfors stad utreder förutsättningarna för en utvidgning av promenadcentrum som ska främja trivseln och funktionaliteten i stadskärnan samt för en underjordisk matargata som ska minska genomfartstrafiken i centrum och den tunga trafiken till och från hamnarna i gaturummet.

Helsingfors stad utreder förutsättningarna för en utvidgning av promenadcentrum som ska främja trivseln och funktionaliteten i stadskärnan samt för en underjordisk matargata som ska minska genomfartstrafiken i centrum och den tunga trafiken till och från hamnarna i gaturummet. Stadsmiljönämnden behandlar vid sitt sammanträde 17.9.2019 de förslag som ska läggas fram för fortsatt planering när det gäller utvidgningen av promenadcentrum och den underjordiska matargatan. 18.9: Stadsmiljönämnden bordläggde ärenden för två veckor.

– De preliminära konsekvensbedömningar som har gjorts i detta stadium av planeringen gör det möjligt att sinsemellan jämföra de framlagda idéerna på en tillräcklig noggrannhetsnivå, men förutsättningarna för projekthelheten kan överblickas först senare efter mera omfattande bedömningar som bygger på mera exakta planer, säger projektchef KatariinaBaarman på Helsingfors stadskansli.

– Exempelvis håller en mera konkret översiktsplanering av promenadcentrum först på att komma igång. Hittills har man studerat frågan på en allmän nivå, men ännu har man inte dryftat vad som konkret ska ske på gatorna på något visst ställe, tillägger Baarman.

På basis av de utredningar som har gjorts om idéstadiets sju alternativ för en utvidgning av promenadcentrum och anläggandet av en underjordisk matargata har man formulerat ett förslag som ligger till grund för den fortsatta planeringen av det utvidgade promenadcentrum och den underjordiska matargatan.

Man har för avsikt att påbörja utarbetandet av översiktsplanen för promenadcentrum på basis av granskningar ur en funktionell synvinkel. För promenadcentrums vidkommande har man hittills utrett Brunnsgatan som en gata för kollektivtrafik, och för Esplanadgatorna har två skilda lösningar prövats.

I det ena alternativet vore både Norra och Södra esplanaden enfiliga gator, vilket innebär att man i regel skulle kunna bredda trottoarerna med bredden av en körfil och att Esplanadgatorna vore symmetriska i förhållande till parken. I det andra alternativet skulle man ha ett enhetligt och klart större område för gågator än i nuläget, så att Norra esplanaden vore gågata och Södra esplanaden en dubbelriktad gata med 1+1 filer.

En underjordisk matargata skullemöjliggöra förbindelser till alla tre hamnar

Den underjordiska matargatans huvudtunnel planeras löpa från Västerleden till Hermanstads strandväg och i huvudsak bestå av 2+2 filer, vilket skulle göra den trygg och möjliggöra att den förblir funktionsduglig långt in i framtiden och även tjänar trafiken till och från hamnarna.

I planeringen av den underjordiska matargatan utreder man följande:

  • förbindelserna till alla tre hamnar och gatunätverket i dessas närområde
  • gatuförbindelserna till södra innerstadens västra och östra utkanter, till exempel Sandvikskajen eller Eirastranden samt Skeppsbrogatan
  • förbindelsen till Brobergskajen och Sörnäs strandväg
  • förbindelserna till servicetunneln i centrum
  • eventuella nya parkeringsanläggningar
  • anläggande i etapper av huvudtunneln och dess förbindelser

Stadsmiljönämnden börjar behandla planerna vid sitt sammanträde den 17 september. Sammanträdets föredragningslista offentliggörs den 13 september och finns tillgänglig på hel.fi/kaupunkiymparistolautakunta

Ett infomöte för stadsborna om utvidgningen av promenadcentrum och den underjordiska matargatan ordnas 25.9.2019 kl. 17–18.30 på evenemangstorget i Helsingfors stadshus.

Ytterligare information:

Nytt i Helsingfors-sidorna

Infomöte för invånarna 25.9
(evenemanget på Facebook)