Stadsfullmäktige diskuterade en avveckling av hitassystemet

Uutta Helsinkiä
10.10.2019
Över 24 000 bostäder byggda enligt hitasprinciperna. Nya tåg för metrosystemet. Strategiavdelning vidstadskansliet.

Ledamoten Otto Meri (Saml.) föreslog i sin motion att staden ska utreda möjligheterna att slopa hitassystemet. Stadsstyrelsen konstaterar i sitt motionssvar att om staden avstår från systemet med hitasbostäder, måste man på något annat sätt garantera boende och nyproduktion till ett rimligt pris.

Regleringens främsta syfte är att hålla bostadsmarknaden i balans. Med hjälp av hitassystemet är det möjligt att i bostädernas planeringsfas styra kvalitets- och prisutvecklingen.

Över 24 000bostäder byggda enligt hitasprinciperna

Syftet med regleringen av pris- och kvalitetsnivån på bostäder, som inleddes drygt 40 år sedan, var att svara mot 1970-talets bostadspolitiska utmaningar, såsom de kraftigt fördyrade ägarbostäderna. Det var meningen att bland annat utjämna stegringen i priserna på ägarbostäder och att göra det möjligt med ägarboende till ett rimligt pris.

Staden övervakar byggandet av hitasbostäder, och nyproduktionen genomgår en systematisk pris- och kvalitetsprocess. Den har också gett bostadsmarknaden prisuppgifter om de verkliga byggnadskostnaderna. Fram till i år har inalles 24 170 bostäder byggts enligt hitasprinciperna.

Hitassystemet har varit en väsentlig del av Helsingfors bostadspolitik. Det gällande programmet Hemstaden Helsingfors godkändes av stadsfullmäktige år 2016. Nästa bostadspolitiska program bereds så att det föreläggs fullmäktige våren 2020.

Under motionsbehandlingen föreslog ledamoten Meri att motionen skulle återremitteras för ny beredning, men förslaget om återremiss föll med rösterna 46–37. Däremot godkände fullmäktige på förslag av Meri en hemställningskläm om att stadens ska utreda de inkomster som staden årligen går miste om på grund av hitassystemet. Fullmäktige godkände också hemställningsklämmar föreslagna av Laura Kolbe (C), TuomasRantanen (Gröna) och Nuutti Hyttinen (Sannf.). Närmare uppgifter om dessa och om omröstningarna i ärendet framgår av beslutsmeddelandet (på finska).

Nya tåg förmetrosystemet

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för upphandling av M300-metrotåg som option på så sätt att projektets totala pris sammanlagt uppgår till 40,7 miljoner euro. Optionen gäller upphandling av fem tåg och reservdelar till dessa. Efter upphandlingen är antalet M300-tåg som Helsingfors har sammanlagt 25. De första 20 tågen levererades åren 2015–2017.

Den mer omfattande metrotågsmaterielen gör det möjligt att öka antalet turer när västmetron förlängs. Just nu har metron som mest 36 turer. I och med upphandlingen av metrotåg kan antalet turer i trafiken höjas till 43 när västmetrons avsnitt Mattby–Stensvik blir färdigt år 2023. Det är inte möjligt att utvidga trafiken genom att höja kapaciteten för nuvarande materiel.

M300-seriens tåg beställdes ursprungligen så att de skulle vara anpassade för automatisk körning, varför en eventuell automatisering i framtiden kan bli verklighet i dessa tåg utan problem. Metrotågens beräknade livslängd är 40 år. Tågen levereras av spanska CAF.

Den nu godkända projektplanen bygger på fullmäktiges beslut från maj 2008 om en projektplan för nya metrotåg.

Strategiavdelning vidstadskansliet

Stadsfullmäktige godkände en ändring av förvaltningsstadgan, som gör det möjligt att omorganisera stadskansliet. Vid omläggningen av avdelningarna hänförs uppgifterna med anknytning till strategin, såsom den strategiska utvecklingen och samordningen av strategiskt viktiga sakhelheter och strategiska projekt, till den nya strategiavdelningen. Samordningen av den strategiska verkställighet som sker via ekonomi- och verksamhetsplaneringen hör till ekonomi- och planeringsavdelningen. 

Också stadens digitaliseringsutveckling överförs på den nya strategiavdelningens ansvar. Målet är att trygga tillräckliga resurser och tillräckligt kunnande som stöd för digitaliseringen. Också enheten informationsförvaltning överförs i sin helhet från ekonomi- och planeringsavdelningen till den nya strategiavdelningen efter årsskiftet. Den nya avdelningen kommer också att ansvara för samordningen av stadens internationella verksamhet och för stadsforskningen och stadsstatistiken. 

Alla beslut från stadsfullmäktiges sammanträde 9.10 kan läsas i beslutsmeddelandet (på finska). 

Beslutsmeddelandet är tillgängligt ända tills protokollet har publicerats. Stadsfullmäktiges föredragningslistor och protokoll kan läsas här. Stadsfullmäktiges nästa sammanträde hålls 23.10.2019.