I Dal planeras ett nytt sjukhus

Centrum
30.10.2019
I Dal planeras ett nytt samsjukhus för Helsingfors stad och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Respons på utkastet till detaljplan över området kan ges den 6–27 november 2019.

I Dal planeras ett nytt samsjukhus för Helsingfors stad och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS).

Avsikten är att i Dals sjukhusområde centralisera den psykiatriska sjukvården i Helsingfors stad och inom HNS, HNS krävande neurologiska rehabilitering och Helsingfors sjukhus tjänster samt polikliniker som stöder sjukhusverksamheten. Respons på utkastet till detaljplan över området kan ges den 6–27 november 2019.

Utkastet till ändring av detaljplanen gör det möjligt att bygga tre nya sjukhusbyggnader på den befintliga tomten. Planen omfattar även en ny huvudkörväg samt byggande av parkeringshus och servicelokaler under jord. Det planeras inga byggnader mot Centralparken.

Dals samsjukhus kommer att rymma cirka 930 patientplatser. I området byggs även polikliniklokaler i de byggnader som bevaras samt lokaler för utbildning och forskning.

Totalt kunde man bygga cirka 120 000 kvadratmeter våningsyta nya lokaler på tomten. Om det nya sjukhuset byggs i sin helhet blir det cirka fyra gånger så stort som Nya barnsjukhuset.

För klient- och servicetrafiken till och från sjukhuset har man planerat en ny huvudkörväg via en underjordisk tunnel som börjar vid Auroraporten. I underjordiska bergrum planeras parkeringsplatser för 550 bilar. Även de nuvarande anslutningarna bevaras.

Mångsidig vård centralt

Dals sjukhusområde har ett tillgängligt läge regionalt sett. Trafikförbindelserna till området är mångsidiga.

I enlighet med huvudstadens vision för sjukhusområden ska den psykiatriska sjukvården samt Helsingfors stadssjukhus tjänster centraliseras uttryckligen i Dals sjukhusområde.

Helsingfors stads och HNS gemensamma sjukhus ger nya möjligheter att erbjuda klienter och patienter övergripande vård som motsvarar deras mångahanda behov. Samsjukhuset kommer att ha uppskattningsvis 2 200 anställda.

"Vi tror på att det nya sjukhuset blir en attraktiv arbetsplats för yrkesutbildade personer inom branschen. Dals samsjukhus utvecklas till en internationellt betydelsefull koncentration för psykiatri, geriatri och neurologisk rehabilitering som lockar toppexperter inom branschen till Helsingfors", konstaterar överläkare Kari Raaska, projektchef för HNS Psykiatri, som deltar i planeringen av det nya sjukhuset.

"Nya lokaler är ett måste. Det är inte möjligt att fortsätta verksamheten i de nuvarande lokalerna och de kan inte heller renoveras så att de skulle motsvara den moderna vårdens krav", konstaterar ledande överskötare Tiina Pakasto, projektchef vid Helsingfors sjukhus.

De värdefulla äldsta byggnaderna och parken skyddas

Största delen av de nya sjukhuslokalerna i Dals sjukhusområde centraliseras till området mellan det gamla sjukhusområdet, Nordenskiöldsgatan och Grejusgatan. De värdefulla sjukhusbyggnaderna från 1920- och 1930-talet i norra delarna av tomten, det före detta tuberkuloskontoret från 1950-talet och den omgivande parken är avsedda att bevaras och skyddas samt restaureras för nya ändamål.

Mot Idrottsgatan blir de nya byggnaderna nästan lika höga som sjukhusbyggnaderna från 1920- och 1930-talet. Mot områdets mitt kan byggnaderna bli ett par våningar högre.

Huvudingångar finns på den nya öppna platsen som bildas i hörnet av Grejusgatan och Idrottsgatan samt på eskortgården och på Läkargatans sida.

Om projektet framskrider enligt det eftersträvade tidsschemat kan byggandet inledas tidigast mot slutet av 2021. Byggarbetena framskrider stegvis. Nybyggnaden kräver att en del gamla hus rivs. Dessförinnan flyttas verksamheten i dem till tillfälliga lokaler.

Planerna finns framlagda för påseende och öppna för kommentarer i november

Planutkastmaterialet för Dals samsjukhus och en miniatyrmodell av området finns framlagda för påseende i delaktighetslokalen Brygga på centrumbiblioteket Ode den 6–27.11.2019. Du kan ta ställning till planerna på Säg din åsikt den 6–27.11.2019. Den inkomna responsen utnyttjas vid den fortsatta planeringen.

Projektet presenteras på centrumbiblioteket Ode tisdagen den 19 november 2019. Planerarna närvarar i entréhallen kl. 15.30–19.00. Kl. 15 och kl. 18 presenteras planeringen av samsjukhuset i Maijansali i Ode.

Avsikten är att planutkastet förs till stadsmiljönämnden för behandling under 2020. Beslut om projektplanen för byggandet fattas separat.

Bild: Riktgivande utkast till de nya sjukhusbyggnadernas storlek och placering. Högst upp till höger på bilden har man bredvid Helsingfors ishall också skisserat den planerade allaktivitetsarenan Garden Helsinki. © Arkkitehtiryhmä LATU (Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy, AW2 Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, UKI Arkkitehdit Oy)