Stadsfullmäktige godkände budgeten för år 2020 och Bostadsområde för 3 000 invånare i Fiskehamnens södra spets

Fiskehamnen
28.11.2019
Helsingfors stadsfullmäktige godkände i dag budgeten för år 2020 och ekonomiplanen för åren 2020–2022. Budgeten utgår såsom föregående år från att staden växer. Översiktsplanen för spårvägen Vandabanan godkändes som underlag för den fortsatta planeringen.

Helsingfors stadsfullmäktige godkände i dag budgeten för år 2020 och ekonomiplanen för åren 2020–2022. Budgeten utgår såsom föregående år från att staden växer.

De sammanlagda utgifterna i budgeten ökar med ungefär 3 procent och kommer att vara ca 122 miljoner euro större än i år. Staden använder år 2020 sammanlagt 4,8 miljarder euro för tjänster till helsingforsarna och för stadens funktioner. Investeringsnivån stiger nästa år till över en miljard euro. Lånestocken per invånare ökar ändå inte. Lånestocken beräknas vid utgången av 2020 uppgå till 1 010 miljoner euro, dvs. 1 530 euro per invånare.  

Budgeten står att läsa här.

Budget

Fullmäktige godkände också ett flertal hemställningsklämmar föreslagna av ledamöterna. Förslagen och röstningsresultaten framgår av beslutsmeddelandet. (på finska) 

Översiktsplanen för spårvägen Vandabanan godkändes som underlag för den fortsatta planeringen

Vandabanan stöder utvecklingsmålen för Helsingfors markanvändning och trafik och skapar förutsättningar för regionalt samarbete i utvecklingen av trafiksystemet. Stadsfullmäktige godkände översiktsplanen för Vandabanan så att stadsstyrelsen  utifrån denna kan ge ett utlåtande om översiktsplanen och om genomförandeplaneringen av banan.

Enligt översiktsplanen ska Vandabanan utgöra en högklassig tvärgående kollektivtrafikförbindelse mellan Helsingfors-Vanda flygplats, Aviapolis, Dickursby, Håkansböle och Mellungsbacka. Vandabanans ändhållplats i Mellungsbacka har en bekväm 
bytesförbindelse till Helsingfors metro, och med projektet stöds således områdets utveckling mot att bli en trafikknutpunkt. 

Städerna Helsingfors och Vanda måste fatta beslut om genomförandet av projektet på ett koordinerat sätt. I översiktsplanen har det antecknats att tidpunkten för ett sådant beslut infaller år 2023. 

Bostadsområde för 3 000 invånare i Fiskehamnens södra spets

Stadsfullmäktige godkände detaljplan och detaljplaneändring för området Knekten i Fiskehamnen. Beslutet gäller Knekten på södra spetsen av projektområdet Fiskehamnen och vattenområdena däromkring. Detaljplanen gör det möjligt att bygga ett  nytt bostadsområde för ungefär 3 000 invånare.

Målet är att bygga ett attraktivt bostadsområde med en högklassig stadsbild, stark identitet och mångsidiga funktioner. I området planeras tio bostadskvarter, ett hotellkvarter, ett restaurangkvarter, två kvarter i vattenområdet för affärs-, kontors- och restaurangbåtar, ett daghem och en småbåtshamn. I planen ingår dessutom Havshagsbron som kopplar ihop Knekten med Havshagen och Hanaholmen. Kolhamnsbron avgrenar sig från bron.

Knektens silhuett präglas av bostadstorn i 12–19 våningar ovanför kvarter med sexvåningshus. Knektens stränder har planerats till rekreations- och friluftsområden som är högklassiga till sin stadsbild och har mångsidiga funktioner. 

Stadsfullmäktige behandlade också ett stort antal motioner väckta av fullmäktigeledamöter. Motionerna och svaren på dem, liksom också stadsfullmäktiges övriga beslut på sammanträdet kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden.
Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här

Stadsfullmäktige möts för årets sista sammanträde onsdagen den 11 december 2019 kl. 16.00.