Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade den gemensamma generalplanen för Östersundom

Östersundom
3.12.2019
Helsingfors förvaltningsdomstol gav den 29 november sitt avgörande angående såväl de delar som gäller Östersundomområdet i etapplandskapsplan 2 för Nyland som dengemensamma generalplanen för kommunerna i Östersundom. Klagomål hade lämnats inpå planerna. Landskapsplanen förblir enligt förvaltningsdomstolens beslut ikraft, men förvaltningsdomstolen förkastade Östersundomkommitténs beslut attgodkänna den gemensamma generalplanen.

Helsingfors förvaltningsdomstol gav den 29 november sitt avgörande angående såväl de delar som gäller Östersundomområdet i etapplandskapsplan 2 för Nyland som den gemensamma generalplanen för kommunerna i Östersundom. Klagomål hade lämnats in på planerna. Landskapsplanen förblir enligt förvaltningsdomstolens beslut i kraft, men förvaltningsdomstolen förkastade Östersundomkommitténs beslut att godkänna den gemensamma generalplanen.

I Helsingfors förvaltningsdomstols beslut konstateras att Naturabedömningen i anslutning till generalplanen inte till alla delar kan anses vara adekvat. Dessutom konstaterar förvaltningsdomstolen att läget för och omfattningen av den gröna korridor som i generalplanen anvisas mellan Sibbo storskog och Svartbäcken avviker från landskapsplanen, och att någon sådan grön korridor som i landskapsplanen anvisas från öst till väst har inte alls anvisats i generalplanen. Detta avviker från den i landskapsplanen för Östersundom anvisade lösningen, som i tydliggörande hänseende togs i beaktande vid bedömningen av generalplanens lagenlighet.

”Självklart är beslutet en besvikelse för oss. Nu måste förvaltningsdomstolens motiveringar granskas noggrant. Vi bedömer situationen och huruvida det finns förutsättningar för att överklaga beslutet”, konstaterar Mikko Aho, sektordirektör för stadsmiljösektorn och ordförande för Östersundomkommittén.

Kommunernas gemensamma Östersundomkommitté beslutade om kommunernas gemensamma generalplan för Östersundom den 11 december 2018. Helsingfors, Vanda och Sibbo fullmäktige hade genom likalydande beslut bestämt att förorda godkännande av planförslaget.

Läs mer:

Helsingforsförvaltningsdomstols meddelande

Webbplatsen Yhteinen Östersundom